Thông tư 48/2019 / TT-BTC vừa được ban hành bởi Bộ Tài chính (MoF) có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và sẽ áp dụng cho năm tài chính 2019 trở đi. Thông tư 48 thay thế Thông tư 228/2009 / TT-BTC và các văn bản liên quan hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Một số điểm nổi bật của thông tư 48 được tóm tắt như sau:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thông tư bỏ nội dung quy định trích lập dự phòng với hàng tồn kho bị hư hỏng, kém phẩm chất, lạc hậu, quá lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, chậm luân chuyển, …và sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang. Các hàng hóa thuộc đối tượng này sẽ được xử lý, hủy bỏ, thanh lý trực tiếp mà không qua quá trình trích lập dự phòng.

Lược bỏ quy định: được trích lập dự phòng trong trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá.

Bên cạnh đó, thông tư bổ sung đối tượng được phép trích lập dự phòng giảm giá là hàng hóa đang ở ngoài kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi ở kho.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Thông tư tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thu hổi các khoản nợ phải thu khó đòi bằng các sửa đổi quy định yêu cầu về hồ sơ để chứng minh nợ phải thu khó đòi theo hướng phù hợp với thực tiễn (không bắt buộc yêu cầu đối chiếu công nợ thanh lý hợp đồng,…).

Bổ sung quy định trong trường hợp gồm một đối tượng nào phát sinh đồng thời cả nợ phải thu và nợ phải trả thì doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng trên cơ sở Số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả.

Bổ sung quy định về chuyển động đặc thù với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

Phân loại lại đối tượng trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư gồm: các khoản đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác (theo quy định trước đây là các khoản đầu tư tài chính dài hạn), trong đó quy định rõ:

  • – Các khoản đầu tư chứng khoán và các khoản chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành tại thời điểm trích lập, đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước và tự do mua bán trên thị trường.
  • – Các khoản đầu tư khác là các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế trong nước không phải là các khoản đầu tư chứng khoán

Lược bỏ quy định không trích lập dự phòng trong trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư do sự cần thiết trích lập dự phòng khi có khả năng mất vốn, kể cả khi đã có lỗ theo kế hoạch.

Bổ sung quy định doanh nghiệp được thực hiện trích lập dự phòng căn cứ theo báo cáo tài chính Quý gần nhất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, trong trường hợp tổ chức kinh tế những đóng góp được phép lập báo cáo tài chính khác với thời điểm nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn.

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa ,dịch vụ, công trình xây dựng

Thông tư quy định đối tượng trích lập dự phòng gồm dịch vụ đã cung cấp cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh nghiệp vẫn có nhiệm vụ phải tiếp tục bảo hành theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng

Thay đổi cách thức xử lý khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng trong trường hợp số dự phòng cách lập thấp hơn số dư của dự phòng, doanh nghiệp hạch toán giảm chi phí trong kỳ (quy định trước đây là ghi nhận vào Thu nhập khác)

Một số điểm lưu ý khác

Thông tư 48 hướng dẫn việc trích lập dự phòng là cơ sở xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thống nhất thời điểm lập dự phòng và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Bổ sung quy định doanh nghiệp không được phép trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.

Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng đến trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019.

 

Xem thêm

5 nội dung đáng chú ý Luật Quản lý Thuế năm 2019

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)