Hiện nay, có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định bao gồm:

– Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

– Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

– Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Căn cứ vào quy định hiện nay, các Doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao sao cho phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp.

1. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

– Đây là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Nếu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

– Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh bao gồm:

+ Máy móc và thiết bị;

+ Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm;

+ Thiết bị và phương tiện vận tải;

+ Dụng cụ quản lý;

+ Súc vật, vườn cây lâu năm.

==> Khi thực hiện trích khấu hao nhanh những loại tài sản này, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

– Trường hợp các doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Ưu điểm & nhược điểm:

–  Ưu điểm của phương pháp này đơn giản, dễ tính toán, phân bổ đều giá trị của TSCĐ của các kỳ sử dụng. Do đó phương pháp này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

– Nhược điểm: Phương pháp này không đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Vì chi phí được phân bổ đều cho các kỳ nên đã ngầm định rằng sản xuất là không có sự biến động giữa các kỳ (mức độ sử dụng TSCĐ, chi phí sửa chữa, bảo trì TSCĐ, mức độ sản xuất… không thay đổi, giả thiết này hoàn toàn không hợp lý).

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

– Đây là phương pháp được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

– Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Là tài sản cố định đầu tư mới (tức là chưa qua sử dụng);

– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Ưu điểm & nhược điểm, loại hình doanh nghiệp phù hợp:

– Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
+ Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
+ Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

– Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

+ Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Ưu điểm & nhược điểm
:

– Ưu điểm: của phương pháp này có sự phân bổ chi phí hợp lý theo số lượng sản phẩm sản xuất, đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa các kỳ sản xuất nhiều sản phẩm thì giá trị của TSCĐ chuyền vào sản phẩm nhiều và ngược lại những sản phẩm sản xuất ít thì phân bổ giá trị TSCĐ vào ít hơn.

– Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là sự giả định mang tính chủ quan về số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, vì vậy không tính đến các yếu tố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất: hỏng máy không đạt được chỉ tiêu sản xuất do sản phẩm không tiêu thụ được… dẫn đến sự phân bổ thiếu chính xác gây sai lệch đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đặc biệt là lợi nhuận và thuế phải nộp.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRÍCH HẤU KHAO TSCĐ:

– Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.
– Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
– Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem thêm

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính

Khóa học Thực hành Excel trong kiểm toán

Leave us a Reply