Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 15/6/2018 nổi bật về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về:

– Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) và áp dụng có thời hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Miễn, giảm TTNDN có thời hạn đối với:

+ Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;

+ Các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm;

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

+ Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2008/NĐ-CP, về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 12/2018.

Leave us a Reply