Quy định chi tiết về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK; giảm một loạt các loại phí thẩm định, kiểm định, công chứng… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2017.

Chế độ quản lý phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày 16/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2017/TT-BTC về sửa đổi Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 như sau: “Điều 3. Mức thu phí và miễn phí: 1. Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp dữ liệu viễn thám từ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước”…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

Tăng vai trò giám sát giao dịch chứng khoán của VSD

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 115/2017/TT-BTC quy định về việc giám sát giao dịch chứng khoán (GDCK) trên thị trường chứng khoán (TTCK) thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC.

Theo thông tư mới, chủ thể giám sát không chỉ có 2 chủ thể là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở GDCK mà còn có thêm Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cụ thể, theo Thông tư 115/2017/TT-BTC, nội dung giám sát của VSD bao gồm:

Giám sát thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo từng tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ; giám sát về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quy định mới này nhằm tăng thêm vai trò của VSD, giúp cho công tác quản lý, giám sát thực sự hiệu quả và đảm bảo sự minh bạch trong thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Thông tư quy định các công ty chứng khoán mà là thành viên giao dịch chứng khoán hoặc thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng với Sở Giao dịch Chứng khoán. Quy định này hỗ trợ quan trọng cho chủ thể giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình, kịp thời cập nhật tình hình thực tế.

Thông tư 115/2017/TT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2017.

Giám sát TTCK sẽ theo quy định mới

Cùng với Thông tư 115/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở SGDCK, VSD, thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC. Theo văn bản mới, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở GDCK, VSD, phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên TTCK và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và TTCK. Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCK sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ Sở GDCK, VSD và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Sở GDCK và VSD có trách nhiệm ban hành các quy chế, quy trình và các văn bản nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của UBCK để phục vụ công tác giám sát tuân thủ.

Sở GDCK thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK, quy chế của Sở GDCK đối với thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, tổ chức có chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, tổ chức và các cá nhân tham gia giao dịch trên TTCK.

VSD thực hiện việc giám sát tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK và quy chế của VSD đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, Sở GDCK, VSD có trách nhiệm xử lý đối với các hành vi vi phạm quy chế của Sở GDCK, VSD. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở GDCK, VSD có trách nhiệm báo cáo UBCK xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2017.

Giảm phí thẩm định kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư 110/2017/TT-BTC, giảm mức phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động từ 16 triệu đồng/lần xuống mức 15 triệu đồng/lần.

Mức phí cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được giảm từ 5,5 triệu đồng/lần xuống còn 5 triệu đồng lần…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Tại Thông tư số 111/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Mức phí mới được tính trên giá trị tài sản bán được, cụ thể như sau: Với giá trị tài sản dưới 5 tỷ đồng, mức thu phí là 90.000 đồng/trường hợp; Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu phí là 270.000 đồng/trường hợp; Trên 20 tỷ đồng, mức thu phí là 450.000 đồng/trường hợp.

Trong khi trước đây, mức thu phí đối với các trường hợp nêu trên lần lượt là 100.000 đồng/trường hợp; 300.000 đồng/trường hợp và 500.000 đồng/trường hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

Giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy

Đây là nội dung mới tại Thông tư 112/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 11/12/2017, điều chỉnh giảm mức phí kiểm định (PKĐ) phương tiện phòng cháy, chữa cháy như sau:

PKĐ các chất chữa cháy: Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/kg xuống còn 300 nghìn đồng/kg; dung dịch gốc nước chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/lít xuống còn 300 nghìn đồng/lít.

PKĐ vật liệu và chất chống cháy: Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy giảm từ 800 nghìn đồng/kg xuống còn 400 nghìn đồng/kg; cửa chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/bộ xuống còn 500 nghìn đồng/bộ; vật liệu chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/m vuông xuống còn 400 nghìn đồng/m vuông; van chặn lửa và các thiết bị ngăn lửa giảm từ 400 nghìn đồng/cái xuống còn 300 nghìn đồng/cái.

PKĐ trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân: Quần áo chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/bộ xuống còn 300 nghìn đồng/bộ; mũ, ủng, găng tay chữa cháy giảm từ 200 nghìn đồng/cái xuống còn 150 nghìn đồng/cái; mặt nạ phòng độc giảm từ 600 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ.

PKĐ phương tiện cứu người giảm từ 500 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ.

Thay đổi phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Cũng có hiệu lực từ ngày 11/12/2017, Thông tư số 113/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính lại điều chỉnh một số mức phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cụ thể, mức phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm được Thông tư này quy định là 30.000 đồng/hồ sơ, thay vì 70.000 đồng/hồ sơ như quy định trước đây. Đồng thời, phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định là 25.000 đồng/trường hợp, thay vì 30.000 đồng/trường hợp như quy định cũ.

Giảm phí thẩm định quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 114/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo Thông tư 114, phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm được giảm từ mức 1,8 triệu đồng/hồ sơ xuống còn 1,6 triệu đồng/hồ sơ. Đồng thời bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền; bãi bỏ phí thẩm định hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017./.

 

——-

<Trích Thời báo tài chính Việt Nam>

Leave us a Reply