Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Eook 1.7 lên phiên bản Ebook 1.8 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 12/04/2017. Trên cơ sở Ebook 1.7 đã phân loại các văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực, đặc biệt là các văn bản liên quan đến các đơn vị có lợi ích công chúng theo 03 loại: chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng và các tổ chức tín dụng; bổ sung các văn bản pháp luật và các văn bản về kế toán đã chi tiết theo từng lĩnh vực đặc thù, Ebook 1.8 tiếp tục được bổ sung, cập nhật thêm nhiều nội dung để đáp ứng yêu cầu thực tế, bao gồm:

+     Bổ sung văn bản pháp luật về các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm; Các văn bản liên quan đến người lao động (Bộ Luật lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp); Luật quản lý thuế, các nghị định, thông tư liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế môn bài, thuế, phí, lệ phí; Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Các văn bản liên quan đến Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật đấu thầu, Luật bảo hiểm tiền gửi; Cập nhật các văn bản do Kiểm toán Nhà nước ban hành…

+     Về kế toán đã cập nhật Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước; các thông tư hướng dẫn về việc cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; cấp, thu hồi và quản lý giáy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 24/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

+     Về kiểm toán đã cập nhật Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính; Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan đang có hiệu lực. Ebook 1.8 gồm 03 phần:

  • Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)

Phần này gồm các văn bản đang có hiệu lực trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

+ A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030

+ B. Kế toán

+ C. Kiểm toán

+ D. Thuế

+ E. Chứng khoán

+ F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

+ G. Kinh doanh bảo hiểm

+ H. Chi phí, tài chính

+ I. Các quy định khác

  • Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành

Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như:

+ Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật năm 2016)

+ Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT

+ Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa

+ Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó

  • Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0B9G891WvRaSVVEVFV0dDUW0zN0E/view

B1: download tài liệu

B2: click chuột phải chọn Properties

B3: chọn Unlock => Apply

Nguồn: VACPA

Leave us a Reply