Công dụng: hàm Disc trong Excel được sử dụng để tính giá trị chiết khấu.

UniTrain hàm disc

Cú pháp: DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

– Settlement: Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

– Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

– Pr: Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.

– Redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

– Basis (optional): Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

→ Xem thêm

Các hàm Excel nâng cao – Hàm tài chính

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Thực hành Excel kiểm toán

Leave us a Reply