Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 21/03/2020
  22/04/2020
  22/05/2020
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 11/04/2020
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ  
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 08/03/2020
  16/05/2020
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ 
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng 05/04/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 4.500.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 03/03/2020
  05/04/2020
  04/05/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.700.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 15/03/2020
  13/04/2020
  16/05/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 14/03/2020
  07/04/2020
  13/05/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Khóa học Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

 • Khai giảng 13/04/2020
 • Thời lượng 6 buổi
 • Học phí
 • 3.800.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 28/03/2020
  17/05/2020
 • Thời lượng 3 buổi - 9 giờ
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

 • Khai giảng 12/04/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 07/05/2020
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 11/03/2019
 • Thời lượng 50 giờ
 • Học phí
 • 3.300.000đ