Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 30/06/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.500.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 08/06/2018 (Full)
  20/07/2018
  25/08/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

 • Khai giảng 09/06/2018 (Full)
  16/06/2018
  21/07/2018
  20/08/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 30/05/2018 (Full)
  09/07/2018
  12/08/2018
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 10/07/2018
  21/07/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 31/05/2018
  28/08/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng 07/01/2018
 • Số buổi 10 buổi
  (25 giờ)
 • Học phí
 • 2.800.000đ 
Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 3.500.000đ 
ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 18
 • Học phí
 • 6.500.000đ 
ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 6.500.000đ