Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 17/09/2018
  16/10/2018
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.500.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 15/09/2018
  15/10/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.400.000 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 25/08/2018
  26/09/2018
  29/10/2018
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng 15/08/2018
  08/09/2018
  14/10/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 12/08/2018
  07/09/2018
  04/10/2018
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.800.000đ 
Khóa học ACCA MA – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 01/11/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FA – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 07/11/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FR – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 20/10/2018
 • Số buổi 16 (54 giờ)
 • Học phí
 • 6.500.000 
Khóa học ACCA AA – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng 21/10/2018
 • Số buổi 16 (54 giờ)
 • Học phí
 • 6.500.000 
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 10 buổi
  (25 giờ)
 • Học phí
 • 2.800.000đ 
Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 3.500.000đ 
Khóa học ACCA PM – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 18
 • Học phí
 • 6.500.000đ