Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 26/03/2018
  10/05/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán (xử lý dữ liệu)

 • Khai giảng 01/04/2018
  07/05/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 20/04/2018
  29/05/2018
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Chuẩn bị CV, phỏng vấn

Chuẩn bị CV, phỏng vấn

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 3
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 03/04/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 14/03/2018
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng 07/01/2018
 • Số buổi 10 buổi
  (25 giờ)
 • Học phí
 • 2.800.000đ 
Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 3.500.000đ 
ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 18
 • Học phí
 • 6.500.000đ 
ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 6.500.000đ