Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 17/02/2019
  17/03/2019
  17/04/2019
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.500.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 16/02/2019
  16/03/2019
  20/04/2019
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng 05/01/2019
 • Số buổi 7
 • Học phí
 • 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 13/02/2019
  11/03/2019
  18/04/2019
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng 27/12/2018
 • Số buổi 5
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 19/02/2019
  10/03/2019
  10/05/2019
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 1.800.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 02/06/2019
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 17/04/2019
  08/06/2019
 • Số buổi 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 06/06/2019
 • Số buổi 16 (54 giờ)
 • Học phí
 • 6.500.000 
Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng 16/04/2019
 • Số buổi 16 (54 giờ)
 • Học phí
 • 6.500.000 
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 10 buổi
  (25 giờ)
 • Học phí
 • 2.800.000đ 
Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Số buổi 4
 • Học phí
 • 3.500.000đ