Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 22/12/2019
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 07/12/2019
 • Thời lượng 3 buổi - 9 giờ
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng 05/01/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 4.500.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 05/01/2020
  07/02/2020
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 1.700.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 07/12/2019
  27/12/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 19/12/2019
  04/02/2020
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 15/12/2019
  05/01/2020
  24/02/2020
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng 10/10/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng 10/10/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 07/03/2020
 • Thời lượng 15 buổi
 • Học phí
 • 3.300.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 04/03/2019
 • Thời lượng 15 buổi
 • Học phí
 • 3.300.000đ  
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 11/03/2020
 • Thời lượng 16 buổi (54 giờ)
 • Học phí
 • 5.900.000