Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng 02/06/2019
 • Thời lượng 2 ngày
 • Học phí
 • 4.500.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 17/04/2019
  12/05/2019
  17/06/2019
 • Thời lượng 4
 • Học phí
 • 1.600.000đ 
Khóa học Power Query in a Day

Khóa học Power Query in a Day

 • Khai giảng 30/06/2019
 • Học phí
 • 1.200.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 20/04/2019
  27/05/2019
  23/06/2019
 • Thời lượng 5
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng 18/06/2019
 • Thời lượng 7
 • Học phí
 • 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 18/04/2019
  15/05/2019
  20/06/2019
 • Thời lượng 5
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng 21/05/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng 21/05/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 07/05/2019
  09/06/2019
  08/07/2019
 • Thời lượng 4
 • Học phí
 • 1.800.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 16/06/2019
 • Thời lượng 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 24/04/2019
  15/06/2019
 • Thời lượng 15
 • Học phí
 • 3.900.000đ 
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 06/06/2019
 • Thời lượng 16 (54 giờ)
 • Học phí
 • 6.500.000