Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng 03/11/2019
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.500.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 13/10/2019
  23/11/2019
 • Thời lượng 8 giờ
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng 17/11/2019
 • Thời lượng 6 buổi - 15 giờ
 • Học phí
 • 4.500.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 27/10/2019
  22/11/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.700.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 22/10/2019
  09/11/2019
  24/11/2019
  21/12/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 25/10/2019
  24/11/2019
  22/12/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 12/11/2019
  13/12/2019
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • 2.000.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng 10/10/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng 10/10/2019
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 1.300.000đ 
Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng 28/09/2019
 • Thời lượng 15 buổi
 • Học phí
 • 3.300.000đ 
Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng 30/10/2019
 • Thời lượng 15 buổi
 • Học phí
 • 3.300.000đ  
Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng 27/11/2019
 • Thời lượng 16 buổi (54 giờ)
 • Học phí
 • 5.900.000