Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

 • Khai giảng 16/07/2023
 • Thời lượng 7.5 giờ (3 buổi)
 • Học phí
 • Online 1.500.000đ
  Offline 1.700.000đ 
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng 18/05/2023
  18/06/2023
  07/07/2023
  27/07/2023
 • Thời lượng 15 giờ
 • Học phí
 • Online 2.800.000đ
  Offline 3.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 09/05/2023
  27/05/2023
  04/06/2023
  25/06/2023
  06/07/2023
  24/07/2023
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 22/05/2023
  30/05/2023
  17/06/2023
  25/06/2023
  16/07/2023
  27/07/2023
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 12/05/2023
  14/05/2023
  12/06/2023
  20/06/2023
  08/07/2023
  16/07/2023
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 15/07/2023
 • Thời lượng 12.5 giờ
 • Học phí
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ 
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

 • Khai giảng 15/06/2023
 • Thời lượng 7 buổi
 • Học phí
 • Online 3.800.000đ
  Offline 4.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 06/05/2023
  31/05/2023
  30/06/2023
  25/07/2023
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ 
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng 21/05/2023
  05/08/2023
 • Thời lượng 17.5 giờ
 • Học phí
 • Online 3.500.000đ
  Offline 3.700.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 16/06/2023
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ  
Khóa học MS PowerPoint for Professionals

Khóa học MS PowerPoint for Professionals

 • Khai giảng 29/10/2022
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 1.400.000đ
  Offline 1.600.000đ 
Khóa học MS Word for Professionals

Khóa học MS Word for Professionals

 • Khai giảng 26/11/2022
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 1.400.000đ
  Offline 1.600.000đ