Khóa học Quản trị chi phí hiệu quả

Khóa học Quản trị chi phí hiệu quả

 • Khai giảng 27/07/2024
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • 4.500.000đ 
Khóa học Excel for HR Professionals – Excel trong quản lý nhân sự

Khóa học Excel for HR Professionals – Excel trong quản lý nhân sự

 • Khai giảng 26/06/2024
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.800.000đ
  Offline 2.000.000đ 
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

 • Khai giảng 24/06/2024
  09/07/2024
 • Thời lượng 15 giờ
 • Học phí
 • Online 2.800.000đ
  Offline 3.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 15/06/2024
  29/06/2024
  17/07/2024
  04/08/2024
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.600.000đ
  Offline 1.800.000đ 
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng 06/07/2024
  20/07/2024
  07/08/2024
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng 15/06/2024
  01/07/2024
  27/07/2024
  10/08/2024
 • Thời lượng 4 buổi
 • Học phí
 • Online 2.200.000đ
  Offline 2.400.000đ 
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng 23/06/2024
 • Thời lượng 12.5 giờ
 • Học phí
 • Online 2.700.000đ
  Offline 2.900.000đ 
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

 • Khai giảng 24/06/2024
 • Thời lượng 7 buổi
 • Học phí
 • Online 3.800.000đ
  Offline 4.000.000đ 
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng 30/06/2024
  19/07/2024
 • Thời lượng 5 buổi
 • Học phí
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ 
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

 • Khai giảng 20/07/2024
 • Thời lượng 17.5 giờ
 • Học phí
 • Online 3.500.000đ
  Offline 3.700.000đ 
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng 25/06/2024
 • Thời lượng 9 Giờ
 • Học phí
 • Online 1.700.000đ
  Offline 1.900.000đ  
Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

 • Khai giảng 23/03/2024
 • Thời lượng 5 buổi - 15 giờ
 • Học phí
 • 3.900.000đ