Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng 25/06/2023
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 6.100.000đ 
Thực hành hợp nhất kinh doanh

Thực hành hợp nhất kinh doanh

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng 4 buổi
Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng 13/05/2023
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 6.100.000đ 
Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng 24/08/2023
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 6.100.000đ 
Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

 • Khai giảng 17/06/2023
 • Thời lượng 54 giờ
 • Học phí
 • 6.100.000đ 
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng
Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng
Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng Liên hệ
Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

 • Khai giảng Liên hệ
 • Thời lượng 4 buổi