LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
COMBO EXCEL FOR ANALYSTS – 14 BUỔI
20/05/2024
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
10/05/2024
08/06/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
29/05/2024
29/06/2024
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
15/06/2024
17/07/2024
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
07/07/2024
04/08/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
25/07/2024
COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS – 19 BUỔI
20/05/2024
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
10/05/2024
29/06/2024
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
15/06/2024
17/07/2024
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
07/07/2024
COMBO 3 EXCEL AUTOMATION – 14 BUỔI
25/05/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
15/05/2024
10/06/2024
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
01/06/2024
20/07/2024
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
10/07/2024
07/08/2024
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
28/07/2024
COMBO 3 BUSINESS INTELLIGENCE – 18 BUỔI
01/06/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
22/05/2024
23/06/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
13/06/2024
14/07/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) &
Chiều CN (13:30 – 16:00)
04/07/2024
COMBO 3 DATA ANALYTICS – 16 BUỔI
30/07/2024
Online & Offline
Tối T5 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
20/07/2024
Excel - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

20/05/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

10/05/2024

08/06/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

28/05/2024

29/06/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

19/06/2024

17/07/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

07/07/2024

04/08/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

25/07/2024

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

25/05/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

15/05/2024

10/06/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

01/06/2024

29/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

19/06/2024

20/07/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

10/07/2024

07/08/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

27/07/2024

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

29/05/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

19/05/2024

15/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

05/06/2024

01/07/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

21/06/2024

20/07/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

10/07/2024

10/08/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

01/08/2024

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

21/05/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

11/05/2024

30/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

20/06/2024

19/07/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

09/07/2024

EXCEL FOR HR PROFESSIONALS - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/06/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 16:00 - 18:30

09/06/2024

ADVANCED POWER QUERY – 3 HOẶC 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

25/06/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 & 

Tối T5: 18:30 - 20:30

15/06/2024

ADVANCED DASHBOARD – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

30/03/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 20:30

24/03/2023

DATA STORYTELLING – 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

10/08/2024
Offline

Sáng T7: 09:30 - 12:30 &
Chiều T7: 13:30 - 17:30

01/08/2024

MS POWERPOINT FOR PROFESSIONALS - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

24/05/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &

Tối T6: 18:30 - 21:00

14/05/2024

22/07/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &

Tối T6: 18:30 - 21:00

12/07/2024

POWER BI ESSENTIALS - 6 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

28/05/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

18/05/2024

01/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

22/05/2024

17/06/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

07/06/2024

09/07/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 18:30 – 21:00

29/06/2024

POWER BI ADVANCED - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

24/06/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &

Tối T6: 18:30 - 21:00

14/06/2024

POWER BI REVISION - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

21/05/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

11/05/2024

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

23/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00

13/06/2024

PYTHON - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

20/07/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00

10/07/2024

TABLEAU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/02/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

09/02/2023

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

09/06/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

30/05/2024

FA/F3: Kế toán tài chính

31/07/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

21/07/2024

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

12/06/2024
Online 

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

02/06/2024

TX/F6: Thuế Việt Nam

15/08/2024
Online

Tối T5: 18:30 - 21:00 &
Chiều CN: 13:00 - 17:00

05/08/2024

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

02/04/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:30, 

Tối T5 18:30 - 21:30 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

23/03/2024

AA/F8: Kiểm toán

20/08/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

10/08/2024

FM/F9: Quản trị tài chính

14/06/2024
Online

Tối T2: 18:30 - 21:30 &
Tối T6: 18:30 - 21:30

04/06/2024

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/06/2024
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00 

05/06/2024

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

23/03/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:30

13/03/2024

QUẢN TRỊ CHI PHÍ HIỆU QUẢ - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

27/07/2024
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00 & Chiều T7: 13:30 – 16:30

17/07/2024

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Excel - Word - PowerPointPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint
Online
Offline
4.400
5.000
3.300
3.700
3.200
3.600
3.100
3.500
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
Ứng dụng VBA trong Excel
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Advanced Power Query
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Advanced Dashboard Reporting
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
MS Word for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
MS PowerPoint for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
Combo 3 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting
Online
Offline
6.000
6.600
4.900
5.300
4.800
5.200
4.700
5.100
Combo 4 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting + VBA
Online
Offline
7.700
8.500
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Power BI – Essentials
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
Power BI – Advanced
Online
Offline
3.800
4.000
3.700
3.900
3.600
3.800
3.500
3.700
Revision Power BI
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
2.400
2.600
Xử lý và trực quan dữ liệu với Python
Online
Offline
3.500
3.700
3.400
3.600
3.300
3.500
3.200
3.400
Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop
Online
Offline
3.000
3.200
2.900
3.100
2.800
3.000
2.700
2.900
Combo Essentials & Advanced Power BI
Online
Offline
6.600
7.000
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Combo Business Intelligence
Online
Offline
9.000
9.600
7.800
8.200
7.700
8.100
7.600
8.000
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn 3.500 3.050 2.950 2.850
2 môn bất kỳ 7.000 5.900 5.800 5.700
Skills module (F5-F9)
1 môn 6.100 5.400 5.300 5.200
2 môn bất kỳ 12.200 9.600 9.400 9.200
Full Skill module (F5-F9) 30.500 23.200 23.000 22.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 19.200 15.000 14.800 14.600
Full 7 môn F trừ F1, F4 37.500 28.600 28.400 28.200
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Online & Offline 4.500 4.300 4.100 3.900
Mô hình tài chính
Online & Offline 3.900 3.800 3.700 3.600

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.