LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 25/10/2021
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 05/10/2021
Khai giảng: 23/11/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 03/11/2021
Khai giảng: 22/12/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 02/12/2021
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 02/11/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 15/10/2021
Khai giảng: 28/11/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 08/11/2021
Khai giảng: 27/12/2021
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 07/12/2021
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 16/10/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 26/09/2021
Khai giảng: 14/11/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 26/10/2021
Khai giảng: 10/12/2021
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/11/2021
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 24/10/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 04/10/2021
Khai giảng: 19/11/2021
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 30/10/2021
Khai giảng: 14/12/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 24/11/2021
ADVANCED POWER QUERY Khai giảng: 06/11/2021
Lịch học: Chiều T7 
Hạn ưu đãi: 17/10/2021
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Khai giảng: 21/10/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 28/09/2021
Khai giảng: 27/11/2021
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 29/10/2021
Khai giảng: 19/12/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 30/11/2021
ỨNG DỤNG SQL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 14/11/2021
Lịch học: Sáng CN
Hạn ưu đãi: 26/10/2021
XỬ LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI PYTHON Khai giảng: 16/11/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 28/10/2021
MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL, POWERPOINT CƠ BẢN Khai giảng: 23/10/2021
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 10/10/2021
ADVANCED POWER BI Khai giảng: 14/11/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 24/10/2021

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 05/12/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 15/11/2021
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 26/09/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 06/09/2021
ACCA PM (F5) – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH Khai giảng: 23/09/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 03/09/2021
ACCA TX (F6) – THUẾ VIỆT NAM Khai giảng: 14/09/2021
Lịch học: Tối T3 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 26/08/2021
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 14/12/2021
Lịch học: Tối T3 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 24/12/2021
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 16/12/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 26/11/2021
ACCA FM (F9) – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khai giảng: 20/12/2021
Lịch học: Tối T2 & Sáng T7
Hạn ưu đãi: 22/08/2021

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khai giảng: 20/11/2021
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 28/10/2021
QUẢN TRỊ RỦI RO Khai giảng: 20/11/2021
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 28/10/2021


ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng VBA trong Excel 1.500 1.400 1.300 1.200
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 2.000 1.900 1.800 1.700
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.900 1.800 1.700 1.600
Advanced Power Query 1.600 1.500 1.400 1.300
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI 2.500 2.400 2.300 2.200
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu 2.500 2.400 2.300 2.200
Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python 3.300 3.100 3.000 2.900
Advanced Power BI 3.200 3.100 3.000 2.900
Combo 3 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reporting 5.200 4.400 4.300 4.200
Combo 4 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + VBA + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reporting 6.700 5.500 5.400 5.300

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn ACCA Knowledge module 3.300 2.850 2.750 2.650
Combo 2 môn bất kỳ Knowledge module 6.600 5.500 5.400 5.300
Skills module (F5-F9)
1 môn ACCA Skills module 5.900 5.200 5.100 5.000
Combo 2 môn bất kỳ Skills module 11.800 9.200 9.000 8.800
Full Skill module (F5-F9) 29.500 22.200 22.000 21.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 18.400 14.200 14.000 13.800
Full 7 môn F trừ F1, F4 36.100 27.200 27.000 26.800

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp 4.500 4.300 4.100 3.900
Quản trị rủi ro 3.900 3.800 3.700 3.600

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.