LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
COMBO EXCEL FOR ANALYSTS – 14 BUỔI
27/05/2023
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &‎
‎‎‎Tối T7 : 18:30 – 21:00‎
17/05/2023
10/06/2023
Online & Offline
Chiều T7: 16:00 – 18:30 &‎
‎‎‎Chiều CN : 16:00 – 18:30‎
03/06/2023
25/06/2023
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
15/06/2023
06/07/2023
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00
26/06/2023
24/07/2023
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
14/07/2023
COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS – 19 BUỔI
27/05/2023
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &‎
‎‎‎Tối T7 : 18:30 – 21:00‎
17/05/2023
25/06/2023
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
15/06/2023
24/07/2023
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &‎
‎‎‎Tối T6 : 18:30 – 21:00‎
14/07/2023
COMBO 3 EXCEL AUTOMATION – 14 BUỔI
22/05/2023
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
12/05/2023
17/06/2023
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 18:30 – 21:00
07/06/2023
16/07/2023
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
06/07/2023
COMBO 3 BUSINESS INTELLIGENCE – 18 BUỔI
21/05/2023
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
11/05/2023
18/06/2023
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
08/06/2023
15/07/2023
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
05/07/2023
05/08/2023
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
26/07/2023
COMBO 3 DATA ANALYTICS – 16 BUỔI
30/05/2023
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00
20/05/2023
25/06/2023
Online & Offline
Chiều T7: 16:00 – 18:30 &‎
‎‎‎Chiều CN : 16:00 – 18:30‎
15/06/2023
Excel - Word - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

09/05/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

30/04/2023

27/05/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

17/05/2023

10/06/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

03/06/2023

25/06/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

15/06/2023

06/07/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

26/06/2023

24/07/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

14/07/2023

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

22/05/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

12/05/2023

30/05/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

20/05/2023

17/06/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

07/06/2023

25/06/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

15/06/2023

16/07/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

06/07/2023

27/07/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

17/07/2023

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

12/05/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

02/05/2023

14/05/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

04/05/2023

12/06/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

02/06/2023

20/06/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

10/06/2023

08/07/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

26/06/2023

16/07/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

06/07/2023

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/05/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

27/04/2023

31/05/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

22/05/2023

30/06/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

20/06/2023

25/07/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

15/07/2023

ADVANCED POWER QUERY – 3 HOẶC 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/06/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 20:30

24/05/2023

ADVANCED DASHBOARD – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

30/03/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 20:30

24/03/2023

DATA STORYTELLING – 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/07/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

06/07/2023

POWER BI ESSENTIALS - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

18/05/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều T7: 13:00 – 15:30

08/05/2023

18/06/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

08/06/2023

07/07/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

27/06/2023

27/07/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

17/07/2023

POWER BI ADVANCED - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/06/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 - 21:00 &

Chiều T7: 13:00 - 15:30

05/06/2023

POWER BI REVISION - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/05/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

26/04/2023

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/07/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

05/07/2023

PYTHON - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

21/05/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

11/05/2023

05/08/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

26/07/2023

TABLEAU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/02/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

09/02/2023

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

17/05/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:45 - 21:15 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

07/05/2023

MA/F3: Kế toán tài chính

26/07/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

16/07/2022

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

13/05/2023
Online 

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:00 - 16:30

03/05/2023

TX/F6: Thuế Việt Nam

24/08/2023
Online

Tối T5: 18:30 - 21:00 &
Chiều CN: 13:00 - 16:30

14/08/2023

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

05/04/2023
Online

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

26/03/2023

AA/F8: Kiểm toán

25/06/2023
Online

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

04/06/2023

FM/F9: Quản trị tài chính

17/06/2023
Online

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

07/06/2023

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

03/06/2023
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00

17/05/2023

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Excel - Word - PowerPointPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint
Online
Offline
4.400
5.000
3.300
3.700
3.200
3.600
3.100
3.500
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
Ứng dụng VBA trong Excel
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Advanced Power Query
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Advanced Dashboard Reporting
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
MS Word for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
MS PowerPoint for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
Combo 3 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting
Online
Offline
6.000
6.600
4.900
5.300
4.800
5.200
4.700
5.100
Combo 4 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting + VBA
Online
Offline
7.700
8.500
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Power BI – Essentials
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
Power BI – Advanced
Online
Offline
3.800
4.000
3.700
3.900
3.600
3.800
3.500
3.700
Revision Power BI
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
2.400
2.600
Xử lý và trực quan dữ liệu với Python
Online
Offline
3.500
3.700
3.400
3.600
3.300
3.500
3.200
3.400
Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop
Online
Offline
3.000
3.200
2.900
3.100
2.800
3.000
2.700
2.900
Combo Essentials & Advanced Power BI
Online
Offline
6.600
7.000
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Combo Business Intelligence
Online
Offline
8.900
9.500
7.800
8.200
7.700
8.100
7.600
8.000
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn 3.500 3.050 2.950 2.850
2 môn bất kỳ 7.000 5.900 5.800 5.700
Skills module (F5-F9)
1 môn 6.100 5.400 5.300 5.200
2 môn bất kỳ 12.200 9.600 9.400 9.200
Full Skill module (F5-F9) 30.500 23.200 23.000 22.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 19.200 15.000 14.800 14.600
Full 7 môn F trừ F1, F4 37.500 28.600 28.400 28.200
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Online & Offline 4.500 4.300 4.100 3.900
Quản trị rủi ro
Online & Offline 3.900 3.800 3.700 3.600

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.