LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
COMBO EXCEL FOR ANALYSTS – 14 BUỔI
02/12/2023
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
22/11/2023
27/12/2023
Online & Offline
 Tối T4 (18:30 – 21:00) & Sáng Chủ nhật (09:00 -11:30) 17/12/2023
13/01/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:00) và Chiều CN (13:30 – 16:00) 03/01/2024
29/01/2024
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
19/01/2024
COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS – 19 BUỔI
23/10/2023
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
22/11/2023
27/12/2023
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
15/11/2023
29/01/2024
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
19/01/2024
COMBO 3 EXCEL AUTOMATION – 14 BUỔI
13/11/2023
Online & Offline
Tối T2 (18:30 – 21:00) &
Tối T6 (18:30 – 21:00)
03/11/2023
23/12/2023
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T7 (18:30 – 21:00)
13/12/2023
21/01/2024
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
11/01/2024
COMBO 3 BUSINESS INTELLIGENCE – 18 BUỔI
19/11/2023
Online & Offline
Chiều T7 (13:00 – 15:30) &
Chiều CN (13:00 – 15:30)
09/11/2023
16/12/2023
Online & Offline
Chiều T7 (13:00 – 15:30) &
Chiều CN (13:00 – 15:30)
06/12/2023
13/01/2024
Online & Offline
Chiều T7 (13:00 – 15:30) &
Chiều CN (13:00 – 15:30)
03/01/2024
COMBO 3 DATA ANALYTICS – 16 BUỔI
05/12/2023
Online & Offline
Tối T3 (18:30 – 21:00) &
Tối T5 (18:30 – 21:00)
25/11/2023
21/01/2024
Online & Offline
Tối T4 (18:30 – 21:00) &
Sáng CN (09:00 – 11:30)
11/01/2024
Excel - Word - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

02/12/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

22/11/2023

27/12/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

17/12/2023

13/01/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &

Chiều CN: 13:30 - 16:00

03/01/2024

29/01/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

19/01/2024

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

13/11/2023

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

03/11/2023

05/12/2023

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

25/11/2023

23/12/2023

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

13/12/2023

21/01/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 & Sáng CN: 09:00 - 11:30

11/01/2024

03/02/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 & Chiều CN: 13:30 - 16:00

24/01/2024

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

18/11/2023

Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

08/11/2023

04/12/2023

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

24/11/2023

26/12/2023

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

16/12/2023

16/01/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

06/01/2024

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

05/01/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

26/12/2023

20/02/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

10/02/2024

ADVANCED POWER QUERY – 3 HOẶC 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

05/01/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 & Tối T6: 18:30 - 20:30

26/12/2023

ADVANCED DASHBOARD – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

30/03/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 20:30

24/03/2023

DATA STORYTELLING – 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/07/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

06/07/2023

POWER BI ESSENTIALS - 6 BUỔI

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/11/2023

Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

09/11/2023

08/12/2023

Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

28/11/2023

21/12/2023

Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

11/12/2023

18/01/2024

Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều T7: 13:00 – 15:30

08/01/2024

POWER BI ADVANCED - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/11/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 - 21:00 &

Chiều T7: 16:00 - 18:30

06/11/2023

13/01/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &

Chiều CN: 13:30 - 16:00

06/11/2023

POWER BI REVISION - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/03/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

02/25/2023

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/12/2023

Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

06/12/2023

PYTHON - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

13/01/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

03/01/2024

TABLEAU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/02/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

09/02/2023

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

18/10/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

08/10/2023

FA/F3: Kế toán tài chính

10/01/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

01/10/2024

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

06/03/2024
Online 

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

25/02/2024

TX/F6: Thuế Việt Nam

07/03/2024
Online

Tối T5: 18:30 - 21:00 &
Chiều CN: 13:00 - 16:30

27/02/2024

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

05/03/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

24/02/2024

AA/F8: Kiểm toán

06/01/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

27/12/2023

FM/F9: Quản trị tài chính

22/02/2024
Online

Tối T3: 18:30 - 21:30 &
Tối T5: 18:30 - 21:30

12/02/2024

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

07/01/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:30 & Chiều CN: 13:30 – 16:30

28/12/2023

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

02/12/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:30

25/11/2023

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Excel - Word - PowerPointPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint
Online
Offline
4.400
5.000
3.300
3.700
3.200
3.600
3.100
3.500
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
Ứng dụng VBA trong Excel
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Online
Offline
2.200
2.400
2.100
2.300
2.000
2.200
1.900
2.100
Advanced Power Query
Online
Offline
1.700
1.900
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
Advanced Dashboard Reporting
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
MS Word for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
MS PowerPoint for professionals
Online
Offline
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
Combo 3 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting
Online
Offline
6.000
6.600
4.900
5.300
4.800
5.200
4.700
5.100
Combo 4 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting + VBA
Online
Offline
7.700
8.500
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Power BI – Essentials
Online
Offline
2.800
3.000
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
Power BI – Advanced
Online
Offline
3.800
4.000
3.700
3.900
3.600
3.800
3.500
3.700
Revision Power BI
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
2.700
2.900
2.600
2.800
2.500
2.700
2.400
2.600
Xử lý và trực quan dữ liệu với Python
Online
Offline
3.500
3.700
3.400
3.600
3.300
3.500
3.200
3.400
Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop
Online
Offline
3.000
3.200
2.900
3.100
2.800
3.000
2.700
2.900
Combo Essentials & Advanced Power BI
Online
Offline
6.600
7.000
6.100
6.500
6.000
6.400
5.900
6.300
Combo Business Intelligence
Online
Offline
9.000
9.600
7.800
8.200
7.700
8.100
7.600
8.000
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn 3.500 3.050 2.950 2.850
2 môn bất kỳ 7.000 5.900 5.800 5.700
Skills module (F5-F9)
1 môn 6.100 5.400 5.300 5.200
2 môn bất kỳ 12.200 9.600 9.400 9.200
Full Skill module (F5-F9) 30.500 23.200 23.000 22.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 19.200 15.000 14.800 14.600
Full 7 môn F trừ F1, F4 37.500 28.600 28.400 28.200
Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Online & Offline 4.500 4.300 4.100 3.900
Mô hình tài chính
Online & Offline 3.900 3.800 3.700 3.600

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.