LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 22/10/2019
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 12/10/2019
Khai giảng: 09/11/2019
Lịch học: Tối T2 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 25/10/2019
Khai giảng: 24/11/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 20/10/2019
Khai giảng: 21/12/2019
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 20/11/2019
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 25/10/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 24/09/2019
Khai giảng: 24/11/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 20/10/2019
Khai giảng: 22/12/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 20/11/2019
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 12/11/2019
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 20/10/2019
Khai giảng: 13/12/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/11/2019
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 27/10/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 12/10/2019
Khai giảng: 22/11/2019
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 20/10/2019
ADVANCED POWER QUERY Khai giảng: 13/10/2019
Lịch học: Sáng CN
Hạn ưu đãi: 13/09/2019
Khai giảng: 23/11/2019
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 23/10/2019
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Khai giảng: 03/11/2019
Lịch học: Sáng CN
Hạn ưu đãi: 15/10/2019
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KẾ TOÁN Khai giảng: 10/10/2019
Lịch học: Tối T5 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 30/09/2019
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KIỂM TOÁN Khai giảng: 10/10/2019
Lịch học: Tối T5 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 30/09/2019

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Khai giảng: 28/09/2019
Lịch học: Tối T5 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 26/08/2019
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Khai giảng: 30/10/2019
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 10/10/2019
ACCA PM (F5) – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH Khai giảng: 24/09/2019
Lịch học: Tối T3 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 26/08/2019
ACCA TX (F6) – THUẾ VIỆT NAM Khai giảng: 01/10/2019
Lịch học: Tối T3 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 26/08/2019
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 27/11/2019
Lịch học: Tối T4 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 10/10/2019
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 22/09/2019
Lịch học: Tối T3 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 26/08/2019
ACCA FM (F9) – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khai giảng: 30/09/2019
Lịch học: Tối T2 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 26/08/2019

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khai giảng: 17/11/2019
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 17/10/2019
KIỂM TOÁN THỰC HÀNH Khai giảng: 22/10/2019
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 05/10/2019


ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Thực hành Excel trong Kiểm toán 1.300 1.200 1.100 1.000
Thực hành Excel trong Kế toán 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng VBA trong Excel 1.400 1.300 1.200 1.100
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 2.000 1.800 1.700 1.600
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.700 1.600 1.500 1.400
Advanced Power Query 1.400 1.300 1.200 1.100
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI 2.500 2.400 2.300 2.200
Combo 3 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reprorting 5.000 4.200 4.000 3.800
Combo 4 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + VBA + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reprorting 6.400 5.100 4.900 4.700

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn ACCA Knowledge module 3.300 2.850 2.750 2.650
Combo 2 môn bất kỳ Knowledge module 6.600 5.500 5.400 5.300
Skills module (F5-F9)
1 môn ACCA Skills module 5.900 5.200 5.100 5.000
Combo 2 môn bất kỳ Skills module 11.800 9.200 9.000 8.800
Full Skill module (F5-F9) 29.500 22.200 22.000 21.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 18.400 14.200 14.000 13.800
Full các môn F trừ F1, F4 36.100 27.200 27.000 26.800

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp 4.500 4.300 4.100 3.900
Kiểm toán thực hành 2.400 2.200 2.000 1.800
Tiếng Anh Chuyên ngành 2.800 2.600 2.500 2.400
Chuẩn bị CV – Phỏng vấn 1.200 900 800 700

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.