LỊCH KHAI GIẢNG

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
COMBO EXCEL FOR ANALYSTS – 14 BUỔI
28/05/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
18/05/2022
22/06/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
12/06/2022
22/07/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
12/07/2022
COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS – 19 BUỔI
28/05/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
18/05/2022
22/06/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
12/06/2022
22/07/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
12/07/2022
COMBO 3 EXCEL AUTOMATION – 14 BUỔI
23/05/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
13/05/2022
18/06/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
08/06/2022
13/07/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
03/07/2022
COMBO 3 BUSINESS INTELLIGENCE – 17 BUỔI
05/06/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
27/05/2022
COMBO 3 DATA ANALYTICS – 15 BUỔI
28/05/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
27/04/2022

 

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU – 5 BUỔI
28/05/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
18/05/2022
22/06/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
12/06/2022
22/07/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
12/07/2022
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL – 5 BUỔI
23/05/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
13/05/2022
28/05/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
18/05/2022
10/06/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
01/06/2022
18/06/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
08/06/2022
13/07/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 & &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
03/07/2022
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL – 4 BUỔI
23/05/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
13/05/2022
10/06/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
08/06/2022
09/07/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
03/07/2022
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL – 5 BUỔI
29/05/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
19/05/2022
27/06/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
17/06/2022
26/07/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
16/07/2022
ADVANCED POWER QUERY – 3 BUỔI
16/07/2022
Online & Offline
Chiều T7 (13:30 – 16:30) 27/04/2022

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
POWER BI – ESSENTIALS – 5 BUỔI
05/06/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
09/06/2022
17/06/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
10/07/2022
28/07/2022
Online & Offline
Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 17:00 – 19:30
16/07/2022
POWER BI – ADVANCED – 6 BUỔI
23/06/2022
Online & Offline
Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
13/06/2022
ỨNG DỤNG SQL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU – 5 BUỔI
25/06/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
09/06/2022
XỬ LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI PYTHON – 7 BUỔI
16/07/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
01/07/2022
REVISION POWER BI – 3 BUỔI
17/07/2022
Online & Offline
Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00
07/07/2022

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
ACCA MA – F2: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
12/06/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 08:30 – 12:00
02/06/2022
ACCA FA – F3: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
17/08/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 08:30 – 12:00
07/08/2022
ACCA PM – F5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH
22/03/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Chiều T7: 13:00 – 16:30
12/03/2022
ACCA TX – F6: THUẾ VIỆT NAM
23/04/2022
Online & Offline
Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 13:00 – 16:30
14/03/2022
ACCA FR – F7: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
22/06/2022
Online
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 08:30 – 12:00
12/06/2022
ACCA AA – F8: KIỂM TOÁN
23/06/2022
Online
Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 13:00 – 16:30
13/06/2022
ACCA FM – F9: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
20/06/2022
Online
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Sáng T7: 08:30 – 12:00
10/06/2022

 

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – 5 BUỔI
28/05/2022
Online & Offline
Sáng T7: 09:00 – 12:00 18/05/2022

 


 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

 

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
Ứng dụng VBA trong Excel
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Online
Offline
2.000
2.200
1.900
2.100
1.800
2.000
1.700
1.900
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Online
Offline
1.900
2.100
1.800
2.000
1.700
1.900
1.600
1.800
Advanced Power Query
Online
Offline
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
Combo 3 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting
Online
Offline
5.200
5.800
4.400
4.800
4.300
4.700
4.200
4.600
Combo 4 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting + VBA
Online
Offline
6.700
7.500
5.500
5.900
5.400
5.800
5.300
5.700

 

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Power BI – Essentials
Online
Offline
2.500
2.700
2.400
2.600
2.300
2.500
2.200
2.400
Power BI – Advnaced
Online
Offline
3.200
3.400
3.100
3.300
3.000
3.200
2.900
3.100
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
2.500
2.700
2.400
2.600
2.300
2.500
2.200
2.400
Xử lý và trực quan dữ liệu với Python
Online
Offline
3.300
3.500
3.200
3.400
3.100
3.300
3.000
3.200
Revison Power BI
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Combo Essentials & Advanced Power BI
Online
Offline
5.700
6.100
5.200
5.600
5.100
5.500
5.000
5.400
Combo Business Intelligence
Online
Offline
8.300
8.900
7.500
7.900
7.400
7.800
7.300
7.700

 

 

 

 

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn  3.300
2.850
2.750
2.650
2 môn bất kỳ  6.600 5.500 5.400 5.300
Skills module (F5-F9)
1 môn  5.900 5.200 5.100 5.000
2 môn bất kỳ  11.800 9.200 9.000 8.800
Full Skill module (F5-F9) 29.500 22.200 22.000 21.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 18.400 14.200 14.000 13.800
Full 7 môn F trừ F1, F4 36.100 27.200 27.000 26.800

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Online
4.500
4.300
4.100
3.900
Quản trị rủi ro
Online
3.900
3.800
3.700
3.600

 

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.