LỊCH KHAI GIẢNG

 

Khai giảng Ngày học Hạn ưu đãi
COMBO EXCEL FOR ANALYSTS – 14 BUỔI
25/09/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
15/09/2022
26/09/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
16/09/2022
18/10/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00
08/10/2022
24/10/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
14/10/2022
15/11/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &‎
‎‎‎Tối T7 : 18:30 – 21:00‎
05/11/2022
26/11/2022
Online & Offline
Chiều T7: 16:00 – 18:30 &
Chiều CN 16:00 – 18:30
16/11/2022
16/12/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
06/12/2022
21/12/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
11/12/2022
COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS – 19 BUỔI
25/09/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
15/09/2022
24/10/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
14/10/2022
15/11/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &‎
‎‎‎Tối T7 : 18:30 – 21:00‎
05/11/2022
21/12/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
11/12/2022
COMBO 3 EXCEL AUTOMATION – 14 BUỔI
17/09/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 18:3 – 21:00
07/09/2022
16/10/2022
Online & Offline
Tối T4: 18:30 – 21:00 &
Sáng CN: 09:00 – 11:30
06/10/2022
14/11/2022
Online & Offline
Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00
04/11/2022
10/12/2022
Online & Offline
Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 18:3 – 21:00
3011/2022
COMBO 3 BUSINESS INTELLIGENCE – 17 BUỔI
25/09/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
15/09/2022
23/10/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
13/10/2022
13/11/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
24/10/2022
COMBO 3 DATA ANALYTICS – 15 BUỔI
10/09/2022
Online & Offline
Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30
01/09/2022

 

Excel - Word - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

20/10/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

08/10/2022

24/10/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

24/20/2022

15/11/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

05/11/2022

26/11/2022
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

16/11/2022

16/12/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

06/12/2022

21/12/2022
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

11/12/2022

 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

16/10/2022
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30 

06/10/2022

17/10/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

07/10/2022

10/11/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

01/11/2022

14/11/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

04/11/2022

10/12/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

30/11/2022

17/12/2022
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

07/12/2022

 

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

08/10/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

28/09/2022

09/10/2022
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

29/09/2022

06/11/2022
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

27/10/2022

07/11/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

28/10/2022

01/12/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

21/11/2022

05/12/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

25/11/2022

 

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

25/10/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

15/10/2022

27/11/2022
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

17/11/2022

23/12/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

13/12/2022

 

ADVANCED POWER QUERY – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

24/11/2022
Online & Offline

Tối T5: 18:30 - 20:30 &
Sáng T7: 09:00 - 11:30

14/11/2022

MS WORD FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

26/11/2022
Online & Offline

Sáng T7 (09:00 - 11:30)

16/11/2022

MS POWERPOINT FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

29/10/2022
Online & Offline

Sáng T7 (09:00 - 11:30)

19/10/2022

 

POWER BI ESSENTIALS - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/09/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

05/09/2022

23/10/2022
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

12/10/2022

25/11/2022
Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

15/11/2022

20/12/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

10/12/2022

POWER BI ADVANCED - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/10/2022
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Sáng T7: 09:00 – 11:30

26/09/2022

26/11/2022
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

16/11/2022

 

POWER BI REVISION - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

03/11/2022
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Sáng T7: 09:00 – 11:30

24/10/2022

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

13/11/2022
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

03/11/2022

PYTHON - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

04/12/2022
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

24/11/2022

TABLEAU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

11/12/2022
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:30 – 18:30

01/12/2022

 

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

09/11/2022
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

08/10/2022

MA/F3: Kế toán tài chính

05/02/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

24/20/2022

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

20/12/2022
Online 

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

05/11/2022

TX/F6: Thuế Việt Nam

16/03/2023
Online

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

16/11/2022

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

21/12/2022
Online

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

06/12/2022

AA/F8: Kiểm toán

21/09/2022
Online

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

11/12/2022

FM/F9: Quản trị tài chính

13/03/2023
Online

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

03/03/2023

 

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

10/12/2022
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00

30/11/2022


 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Excel - Word - PowerPointPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
Ứng dụng VBA trong Excel
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Online
Offline
2.000
2.200
1.900
2.100
1.800
2.000
1.700
1.900
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Online
Offline
1.900
2.100
1.800
2.000
1.700
1.900
1.600
1.800
Advanced Power Query
Online
Offline
1.600
1.800
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
MS Word for professionals
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
MS PowerPoint for professionals
Online
Offline
1.300
1.500
1.200
1.400
1.100
1.300
1.000
1.200
Combo 3 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting
Online
Offline
5.200
5.800
4.400
4.800
4.300
4.700
4.200
4.600
Combo 4 khóa: Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Dashboard Reporting + VBA
Online
Offline
6.700
7.500
5.500
5.900
5.400
5.800
5.300
5.700

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Power BI – Essentials
Online
Offline
2.500
2.700
2.400
2.600
2.300
2.500
2.200
2.400
Power BI – Advnaced
Online
Offline
3.700
3.900
3.600
3.800
3.500
3.700
3.400
3.600
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Online
Offline
2.500
2.700
2.400
2.600
2.300
2.500
2.200
2.400
Xử lý và trực quan dữ liệu với Python
Online
Offline
3.300
3.500
3.200
3.400
3.100
3.300
3.000
3.200
Revison Power BI
Online
Offline
1.500
1.700
1.400
1.600
1.300
1.500
1.200
1.400
Combo Essentials & Advanced Power BI
Online
Offline
6.200
6.600
5.700
6.100
5.600
6.000
5.500
5.900
Combo Business Intelligence
Online
Offline
8.300
8.900
7.500
7.900
7.400
7.800
7.300
7.700

 

 

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn  3.300
2.850
2.750
2.650
2 môn bất kỳ  6.600 5.500 5.400 5.300
Skills module (F5-F9)
1 môn  5.900 5.200 5.100 5.000
2 môn bất kỳ  11.800 9.200 9.000 8.800
Full Skill module (F5-F9) 29.500 22.200 22.000 21.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 18.400 14.200 14.000 13.800
Full 7 môn F trừ F1, F4 36.100 27.200 27.000 26.800

 

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Online & Offline 4.500
4.300
4.100
3.900
Quản trị rủi ro
Online & Offline 3.900
3.800
3.700
3.600

 

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.