LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ONLINE VÀ OFFLINE

Linh động lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau:

  • Offline – Học trực tiếp tại lớp học Offline của UniTrain

  • Online trực tuyến – Học trực tuyến với hình thức live stream song song với lớp học Offline

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 12/10/2020 (Full học viên)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 22/09/2020
Khai giảng: 22/10/2020
Lịch học: Tối T5 & Sáng T7
Hạn ưu đãi: 12/10/2020
Khai giảng: 10/11/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 20/10/2020
Khai giảng: 13/12/2020
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 23/11/2020
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 03/10/2020
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 23/09/2020
Khai giảng: 31/10/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 10/10/2020
Khai giảng: 22/11/2020
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 25/10/2020
Khai giảng: 28/12/2020
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 05/12/2020
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 28/10/2020
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 02/10/2020
Khai giảng: 27/11/2020
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 01/11/2020
Khai giảng: 26/12/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 01/12/2020
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 11/10/2020 (Full học viên)
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 15/09/2020
Khai giảng: 13/10/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 20/09/2020
Khai giảng: 06/11/2020 (Full học viên)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 15/10/2020
Khai giảng: 12/11/2020
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 05/11/2020
Khai giảng: 05/12/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 10/11/2020
ADVANCED POWER QUERY Khai giảng: 18/10/2020
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 20/09/2020
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Khai giảng: 31/10/2020
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 15/10/2020
Khai giảng: 11/12/2020
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 25/11/2020
ỨNG DỤNG SQL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 31/10/2020
Lịch học: Sáng T7
Hạn ưu đãi: 10/10/2020
Khai giảng: 05/12/2020
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 15/11/2020
THỰC HÀNH EXCEL TRONG KẾ-KIỂM Khai giảng: 29/06/2020
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 08/06/2020

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ACCA MA (F2) – KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Khai giảng: 26/08/2020
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 06/08/2020
ACCA FA (F3) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Khai giảng: 28/10/2020
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 01/10/2020
ACCA PM (F5) – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH Khai giảng: 17/09/2020
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 06/08/2020
ACCA TX (F6) – THUẾ VIỆT NAM Khai giảng: 09/01/2021
Lịch học: Tối T2 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 20/12/2020
ACCA FR (F7) – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khai giảng: 26/09/2020
Lịch học: Tối T3 & Chiều T7
Hạn ưu đãi: 01/09/2020
ACCA AA (F8) – KIỂM TOÁN Khai giảng: 06/01/2021
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 15/12/2020
ACCA FM (F9) – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khai giảng: 07/01/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 15/12/2020

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khai giảng: 13/09/2020
Lịch học: Chiều CN
Hạn ưu đãi: 26/07/2020
KIỂM TOÁN THỰC HÀNH Khai giảng: 29/08/2020
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 23/07/2020


ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Thực hành Excel trong Kế-Kiểm 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 1.300 1.200 1.100 1.000
Ứng dụng VBA trong Excel 1.400 1.300 1.200 1.100
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 2.000 1.900 1.800 1.700
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel 1.900 1.800 1.700 1.600
Advanced Power Query 1.600 1.500 1.400 1.300
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI 2.500 2.400 2.300 2.200
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu 2.500 2.400 2.300 2.200
Combo 3 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reporting 5.200 4.400 4.300 4.200
Combo 4 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + VBA + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reporting 6.600 5.400 5.300 5.200

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Knowledge module (F2-F3)
1 môn ACCA Knowledge module 3.300 2.850 2.750 2.650
Combo 2 môn bất kỳ Knowledge module 6.600 5.500 5.400 5.300
Skills module (F5-F9)
1 môn ACCA Skills module 5.900 5.200 5.100 5.000
Combo 2 môn bất kỳ Skills module 11.800 9.200 9.000 8.800
Full Skill module (F5-F9) 29.500 22.200 22.000 21.800
Fundamentals Level (F2-F9)
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module 18.400 14.200 14.000 13.800
Full 7 môn F trừ F1, F4 36.100 27.200 27.000 26.800

Khóa học Học phí gốc Đóng sớm Nhóm 2 Nhóm 3
Quản trị tài chính doanh nghiệp 4.500 4.300 4.100 3.900
Kiểm toán thực hành 2.400 2.200 2.000 1.800
Tiếng Anh Chuyên ngành 2.800 2.600 2.500 2.400
Chuẩn bị CV – Phỏng vấn 1.200 900 800 700

ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA

– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí

Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.