Đỗ Thành Đạt

Thầy Đạt hiện là Trưởng nhóm kiểm toán và Dịch vụ tài chính (Senior Financial Services) tại EY Việt Nam, cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét và tư vấn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng trong và ngoài nước.

Thầy Đạt có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, đặc biệt là cung cấp dịch vụ kiểm toán các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư…  Với vai trò Trưởng nhóm kiểm toán, thầy Đạt đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, xem xét các khoản mục quan trọng, đánh giá thủ tục kiểm toán.

Bên cạnh đó, thầy cũng đã đảm nhiệm các dự án tư vấn về kiểm toán nội bộ, đánh giá tuân thủ cho các ngân hàng trong và ngoài nước, hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị báo cáo cho các tổ chức quốc tế, xây dựng Hệ thống tài khoản kế toán cho các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn ngân hàng đăng ký hoạt động tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cập nhật các quy định hiện hành.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Trưởng nhóm kiểm toán <br/> EY