Hồ Trần Hiếu Trung

Thầy Trung hiện là Trưởng phòng Tài chính (Financial Controller, Head of Finance) tại Hella Việt Nam, nguyên Trưởng nhóm Kiếm toán (Senior Assurance Assiciate) bộ phận Kiểm toán các Định chế Tài chính (Financial Service Organization) cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét và tư vấn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng trong và ngoài nước.

Thầy Trung có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Với vai trò Trưởng phòng Tài chính tại Hella Việt Nam, thầy Trung có kinh nghiệm quản lý dữ liệu và lập các báo cáo hợp nhất cho công ty đa quốc gia, xây dựng và phân tích ngân sách tài chính, và phối hợp cùng các bộ phận Sales, BD, HR, Operation trong việc xây dựng các mô hình tài chính để đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị chi phí, đưa ra các đề xuất chiến lược về mặt tài chính với Ban Giám đốc công ty

Trước đó, với vai trò Trưởng nhóm kiểm toán, thầy Trung đảm nhiệm công tác hoạch định chương trình kiểm toán, xem xét các khoản mục quan trọng, đánh giá thủ tục kiểm toán, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, đặc biệt là cung cấp dịch vụ kiểm toán các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư… “

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Financial Controller, Head of Finance <br/>Hella Việt Nam