Phạm Anh Tuấn

Thầy Tuấn hiện là CI Supervisor tại Công Ty TNHH Un-Available phụ trách các hoạt động về mảng cải tiến quy trình sản xuất, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, giảm thiểu các loại lãng phí trong quá trình sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành phân tích dữ liệu trong sản xuất, thấy có nhiều kinh nghiệp trong việc thu thập dữ liệu chính xác để có thể xây dựng các tiêu chuẩn định mức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phân tích các báo cáo dữ liệu trong sản xuất, kết hợp với các công cụ về LEAN, IE (Industrial Engineering) xác định các vấn đề cốt lõi để đưa ra các giải pháp giúp các bộ phận cải tiến trong công việc và quy trình làm việc.

Thấy mong muốn có thể chia sẻ các kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế sử dụng công cụ Excel để xử lý và phân dữ liệu một cách nhanh chóng, giúp học viên nâng cao hiệu quả công việc.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

CI Supervisor <br> Un-Available