Với Kiểm toán viên năm đầu, 10 văn bản pháp luật sau thật sự cần thiết để trang bị những hiểu biết nền tảng cho công việc chuyên môn. Cùng UniTrain download và cập nhật các thông tư, quy định sau.

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Link free download: http://bit.ly/TT-200

2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS 01 và VAS 21

VAS 01 – Chuẩn mực chung quy định các vấn đề cơ sở, nền tảng về kế toán như: Các nguyên tắc cơ bản; Các yếu tố của BCTC và phương pháp ghi nhận các yếu tố này.

Link free download: http://bit.ly/VAS-01

VAS 21 – Chuẩn mực quy định cách trình bày báo cáo tài chính.

Link free download: http://bit.ly/VAS21

3. Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-45

4. Thông tư 147/2016/TT-BTC

Thông tư này s ửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Link free download: http://bit.ly/TT-147

5. Thông tư 228/2009/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu  tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-228

6. Thông tư 48/2019/TT-BTC

Thông tư 48/2019 / TT-BTC vừa được ban hành bởi Bộ Tài chính (MoF) có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và sẽ áp dụng cho năm tài chính 2019 trở đi. Thông tư 48 thay thế Thông tư 228/2009 / TT-BTC và các văn bản liên quan hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Link free download: http://bit.ly/TT-48

7. Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-111

8. Thông tư 103/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-103

9. Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-219

10. Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Link free download: http://bit.ly/TT-96

Xem thêm

Khóa học thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel