Quá chán với những biểu đồ cơ bản không hề thu hút? Đó là bạn chưa biết được những gì Excel có thể làm được. Dưới đây là hơn 20 loại biểu đồ bạn có thể tạo ra chỉ với Excel!

Area

Bars

Bar’c

Box and Whisker

 

Bubble Charts

Bump

Clustered Bars

Clustered Columns

Columns

Combo Charts

Data Bars

Diverging Stacked Bars

Donuts

Dot Plots

Heat Maps

Heat Tables

Histograms

Interactive Dashboards

Lines

Lollipops

Network Maps

One-Pagers

Overlapping Bars & Columns

Pie Charts

Population Pyramids

Scatter Plots

Nguồn: depictdatastudio.com

Xem thêm

COMBO 3 EXCEL AUTOMATION 

3 mẹo in file Excel ai cũng cần biết

Excel Power Query cho người mới bắt đầu