Trong bài viết này UniTrain sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX trong Power BI DAX. Hàm này thuộc nhóm hàm tổng hợp, thường dùng khi bạn muốn thực hiện các phép tính toán, thống kê.

1/AVERAGE

Miêu tả

Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX trả về giá trị trung bình của các số trong 1 cột

Cú pháp

AVERAGE (<cột>)

Tham số

<cột>: Cột bạn muốn tính trung bình

Giá trị trả về

Kiểu số, là giá trị trung bình của những giá trị số trong cột cần tính trung bình

Nhận xét

– Hàm này lấy cột được chỉ định làm đối số và tìm giá trị trung bình của các giá trị trong cột đó. Nếu muốn tìm giá trị trung bình của một biểu thức đánh giá một tập hợp số, hãy sử dụng hàm AVERAGEX để thay thế.

– Các giá trị không phải số trong cột được xử lý như sau:

+ Nếu cột chứa văn bản, không thể thực hiện tổng hợp và các hàm trả về khoảng trống.
+ Nếu cột chứa các giá trị lôgic hoặc các ô trống, các giá trị đó sẽ bị bỏ qua.
+ Ô với giá trị là 0 vẫn được tính vào giá trị trung bình

– Khi tính trung bình các ô, phải ghi nhớ sự khác biệt giữa ô trống và ô chứa giá trị 0 (không). Khi một ô chứa 0, nó được thêm vào tổng các số và hàng được đếm trong số các hàng được sử dụng làm số chia. Tuy nhiên, khi một ô chứa ô trống, hàng đó không được tính.
– Bất cứ khi nào không có hàng nào để tổng hợp, hàm sẽ trả về giá trị trống. Tuy nhiên, nếu có các hàng, nhưng không có hàng nào trong số chúng đáp ứng tiêu chí đã chỉ định, thì hàm trả về 0. Excel cũng trả về giá trị 0 nếu không tìm thấy hàng nào đáp ứng các điều kiện.
– Chức năng này không được hỗ trợ để sử dụng trong chế độ DirectQuery khi được sử dụng trong các cột được tính toán hoặc các quy tắc bảo mật cấp hàng (RLS).

Ví dụ

Công thức sau đây trả về giá trị trung bình của các giá trị trong cột ExtendedSalesAmount trong bảng, InternetSales.

= AVERAGE(InternetSales[ExtendedSalesAmount])

2/ AVERAGEA

Miêu tả

Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values)

Cú pháp

AVERAGEA (<cột cần tính giá trị trung bình>)

Tham số

<cột cần tính giá trị trung bình>: cột cần tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Kiểu số (Decimal Number)

Nhận xét

Hàm AVERAGEA tính giá trị trung bình trong 1 cột, các giá trị không phải là số được hiểu theo quy luật sau đây

  1. Những giá trị tương đương với TRUE sẽ được hiểu có giá trị là 1
  2. Những giá trị tương đương với FALSE sẽ được hiểu có giá trị là 0 (Số 0, không phải chữ o)
  3. Những giá trị không phải là số (non-numeric) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)
  4. Những giá trị rỗng (“”) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)

Nếu bạn muốn tính trung bình của số và bỏ qua các giá trị không phải là số, bạn hãy sử dụng Hàm AVERAGE (DAX) trong Power BI

Ví dụ

Với ví dụ sau đây, khi sử dụng hàm AVERAGEA cho cột Amount, thì kết quả sẽ là 22/5 = 4.4

Transaction ID Amount Result
0000123 1 Giá trị tương đương 1
0000124 20 Giá trị tương đương 20
0000125 n/a Giá trị tương đương 0
0000126 Giá trị tương đương 0
0000126 TRUE Giá trị tương đương 1

3/AVERAGEX

Miêu tả

Tính giá trị trung bình (trung bình cộng) của một tập hợp các biểu thức được đánh giá trên một bảng.

Cú pháp

AVERAGEX (<bảng>, <biểu thức toán>)

Tham số

<bảng>: bảng muốn tính giá trị trung bình

<biểu thức toán>: biểu thức toán áp dụng cho từng dòng trong bảng để tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Giá trị trả về kiểu số (Decimal number)

Nhận xét

– Hàm AVERAGEX cho phép đánh giá các biểu thức cho mỗi hàng của bảng, sau đó lấy tập giá trị kết quả và tính giá trị trung bình của nó. Do đó, hàm nhận một bảng làm đối số đầu tiên và một biểu thức làm đối số thứ hai.
– Trong tất cả các khía cạnh khác, AVERAGEX tuân theo các quy tắc tương tự như AVERAGE.
– Khi không có hàng nào để tổng hợp, hàm sẽ trả về giá trị trống. Khi có hàng, nhưng không có hàng nào trong số chúng đáp ứng tiêu chí đã chỉ định, thì hàm trả về 0.
– Chức năng này không được hỗ trợ để sử dụng trong chế độ DirectQuery khi được sử dụng trong các cột được tính toán hoặc các quy tắc bảo mật cấp hàng (RLS).

Ví dụ

Ví dụ sau đây tính cước phí và thuế trung bình trên mỗi đơn đặt hàng trong bảng InternetSales, trước tiên, bằng cách cộng Freight cộng với TaxAmt trong mỗi hàng, rồi tính trung bình các khoản đó.

= AVERAGEX(InternetSales, InternetSales[Freight]+ InternetSales[TaxAmt])

Xem thêm

Khóa học Power BI Essentials, Advanced Power BI & Revision PL-300

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

[Free Download] 30 Elegant Table Designs in Microsoft Power BI

Cảm nhận học viên Power BI: Bosch Vietnam