Hàm COMPLEX trong Excel dùng để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức của mẫu x +yi hoặc x + yj.

Cú pháp:

=COMPLEX(real_num,i_num,[suffix])

Trong đó:

Real_num là hệ số thực của số phức.

I_num là hệ số ảo của số phức.

Suffix là hậu tố cho thành phần ảo của số phức. Nếu bị bỏ qua, hậu tố được giả định là “i”.

Hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách sử dụng hàm COMPLEX trong Excel qua 2 ví dụ dưới đây nhé!

Ví dụ về cách sử dụng hàm COMPLEX trong Excel

Hãy cùng xem qua 2 ví dụ dưới đây. Giả sử có tập dữ liệu, gồm ba cột để: Real Coefficient, Imaginary CoefficientSuffix (như hình dưới).

Excel COMPLEX Function

Ví dụ 1: Hiển thị số ảo qua hàm COMPLEX trong Excel 

Ví dụ đầu tiên của hàm COMPLEX là hiển thị các số ảo. Hàm COMPLEX sẽ nhận hai giá trị bắt buộc cũng như một hậu tố để hiển thị số COMPLEX. Hàm trả về một số ảo nếu tham số thực và ảo là số. Nếu không, hàm COMPLEX trả về lỗi #VALUE.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn ô E5.

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=COMPLEX(B5,C5,D5)
Bước 3: Nhấn Enter hoặc Tab. Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Display Imaginary Number Through COMPLEX Function in Excel
Bước 4: Chọn biểu tượng Fill Handle và di chuyển đến E10 để thao tác tương tự cho các ô còn lại.
Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Output of Displaying Imaginary Number Through COMPLEX Function in Excel

Ví dụ 2: Sử dụng hàm COMPLEX để tạo tham số cho một số hàm khác 

Hàm COMPLEX có thể được sử dụng làm tham số cho một hàm khác. Hãy xem cách hàm IMARGUMENT và hàm IMCONJUGATE, sử dụng hàm COMPLEX để chấp nhận tham số. Các hàm này chỉ chấp nhận các giá trị ảo làm đối số đầu vào. Hàm IMARGUMENT trả về phép tính bằng radian của biểu thức ảo. Ngược lại, hàm IMCONJUGATE trong Excel tạo liên hợp của một giá trị phức tạp.
Cách thao tác:
Bước 1: Chọn ô E5.
Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=IMARGUMENT(COMPLEX(B5,C5,D5))

Bước 3: Nhấn Enter hoặc Tab. Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Utilize COMPLEX Function to Create Parameters for Some Other Functions

Bước 4: Chọn biểu tượng Fill Handle Fill Handle và di chuyển đến ô E10 để thao tác tương tự cho các ô còn lại.

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Bước 5: Chọn ô F5.

Bước 6: Nhập công thức dưới đây:

=IMCONJUGATE(COMPLEX(B5,C5,D5))

Bước 7: Nhấn Enter hoặc Tab. Kết quả sẽ hiển thị:

Bước 8:

Chọn biểu tượng Fill Handle Fill Handle và di chuyển đến ô E10 để thao tác tương tự cho các ô còn lại.

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Xem thêm 

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 

28 Công cụ Add Ins của Microsoft năm 2023

 

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI

 

Power Query & Power Pivot trong Excel: Những tính năng thực tế

 

Tags