GIỚI THIỆU

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, thì việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các doanh nghiệp Việt Nam là yêu cầu cần thiết và khách quan.

Theo Chiến lược phát triển kế toán và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Tài chính Việt Nam, lộ trình triển khai IFRS đã chính thức khởi động từ 2019 bao gồm ba giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (từ 2019 đến 2021) – Bộ Tài chính công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS…

 • Giai đoạn 2 (từ 2022 đến 2025) – Các doanh nghiệp tự nguyện hoặc được lựa chọn bởi Bộ Tài chính để áp dụng IFRS

 • Giai đoạn 3 (từ sau 2025 trở đi) – Áp dụng IFRS bắt buộc cho báo cáo tài chính hợp nhất của tất cả công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; tất cả các công ty niêm yết; các công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.

 • Việc áp dụng IFRS sẽ cải thiện tính minh bạch và mức độ tin cậy về thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

  Để đáp ứng nhu cầu đó, doanh nghiệp cần nâng cao hệ thống thông tin và chất lượng nhân sự.

  MỤC TIÊU

  • Hiểu được nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

  • Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính, các vấn để chủ yếu và các hành động.

  • Áp dụng IFRS vào báo cáo vào báo cáo tài chính.

  • Lập chương trình chuyển đổi báo cáo sang IFRS theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.  

  NỘI DUNG

   Phần I: Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính

  • Giới thiệu sơ bộ về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế.

  • Các khác biệt cơ bản theo hai hệ thống chuẩn mực kế toán VAS và IFRS.

  • Thực trạng áp dụng IFRS và những yêu cầu khi chuyển đổi báo cáo từ hệ thống VAS hiện hành.

  • Ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi đến báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

  • Phần II: Xác định và định lượng các khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và IFRS

  • Sự tương đồng khác biệt cơ bản về báo cáo tài chính của hai hệ thống.

  • So sánh các chuẩn mực cơ bản và trọng yếu của hai hệ thống.

  • Các ví dụ minh họa cụ thể xảy ra trong thực tiễn khi chuyển đổi báo cáo.

  • Các bút toán điều chỉnh cho các giao dịch theo hệ thống chuẩn mực IFRS.

  • Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính

  • Bài tập tình huống với các trường hợp thường xuất hiện trong thực tế.

  • Xây dựng một báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS từ báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực VAS của doanh nghiệp

  • Nâng cao chất lượng việc báo cáo và quy trình báo cáo tài chính.

   

  Với vai trò là đơn vị đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp và đối tác đào tạo ALP của ACCA, UniTrain vinh dự nhận Chứng nhận Đơn vị đào tạo chứng chỉ IFRS (“CerIFR”) đạt chuẩn do ACCA và VACPA cấp.

  IFRS

  → Các khóa học khác:

  Thực hành hợp nhất kinh doanh

  Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

   

  ĐĂNG KÝ

   THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
   1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)