GIỚI THIỆU

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, thì việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với các doanh nghiệp Việt Nam là yêu cầu cần thiết và khách quan.

Theo lộ trình Chiến lược phát triển kế toán đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Tài chính Việt Nam sẽ bắt đầu áp dụng IFRS từ năm 2020.

Việc áp dụng IFRS sẽ cải thiện tính minh bạch và mức độ tin cậy về thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu đó, doanh nghiệp cần nâng cao hệ thống thông tin và chất lượng nhân sự.

MỤC TIÊU

 • Hiểu được nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 • Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính, các vấn để chủ yếu và các hành động.

 • Áp dụng IFRS vào báo cáo vào báo cáo tài chính.

 • Lập chương trình chuyển đổi báo cáo sang IFRS theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.  

NỘI DUNG


  Phần I: Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính

 • Giới thiệu sơ bộ về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế.

 • Các khác biệt cơ bản theo hai hệ thống chuẩn mực kế toán VAS và IFRS.

 • Thực trạng áp dụng IFRS và những yêu cầu khi chuyển đổi báo cáo từ hệ thống VAS hiện hành.

 • Ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi đến báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

 • Phần II: Xác định và định lượng các khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và IFRS

 • Sự tương đồng khác biệt cơ bản về báo cáo tài chính của hai hệ thống.

 • So sánh các chuẩn mực cơ bản và trọng yếu của hai hệ thống.

 • Các ví dụ minh họa cụ thể xảy ra trong thực tiễn khi chuyển đổi báo cáo.

 • Các bút toán điều chỉnh cho các giao dịch theo hệ thống chuẩn mực IFRS.

 • Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính

 • Bài tập tình huống với các trường hợp thường xuất hiện trong thực tế.

 • Xây dựng một báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS từ báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực VAS của doanh nghiệp

 • Nâng cao chất lượng việc báo cáo và quy trình báo cáo tài chính.

 

Với vai trò là đơn vị đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp và đối tác đào tạo ALP của ACCA, UniTrain vinh dự nhận Chứng nhận Đơn vị đào tạo chứng chỉ IFRS (“CerIFR”) đạt chuẩn do ACCA và VACPA cấp.

IFRS

→ Các khóa học khác:

Thực hành hợp nhất kinh doanh

Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

 

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)