Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh

 

ĐỐI TƯỢNG

 • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các Tập đoàn…

 • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán mong muốn tiếp cận chuyên môn hợp nhất kinh doanh.

 • Trợ lý kiểm toán, người cung cấp dịch vụ kế toán.

MỤC TIÊU

 • Hiểu về tổng quan hợp nhất kinh doanh và các quy định hiện hành có liên quan (Thông tư số 202/2014/TT-BTC).

 • Hệ thống hóa quy trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo trình tự các bước cụ thể.

 • Có khả năng lập báo cáo tài chính hợp nhất hoàn chỉnh sau khi bài tập thực hành.

 • Có khả năng phân tích các tình huống trong thực tế, vận dụng các quy định hiện hành để đưa ra các phương pháp hợp nhất phù hợp đảm bảo giữa quy định và thực tiễn áp dụng.

 • Chia sẻ các vấn đề trong thực tiễn khi hợp nhất báo cáo tài chính ở các Tập đoàn lớn.

ĐĂNG KÝ

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)