Để đánh giá tính khả thi của một dự án, việc phân tích Điểm Hòa Vốn (Break-even Point hay BEP) là vô cùng quan trọng. Điểm Hòa Vốn (Break-even Point) giúp doanh nghiệp xác định mức doanh thu cần thiết để trang trải toàn bộ chi phí, từ đó đánh giá xem dự án có khả năng sinh lời hay không. UniTrain sẽ giới thiệu với bạn cách phân tích Điểm Hòa Vốn và vai trò của nó trong việc đánh giá tính khả thi của dự án.

Break-even Point là gì?

Điểm Hòa Vốn hay Break-even Point (BEP) là điểm tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí, tức là doanh nghiệp không có lợi nhuận cũng không lỗ. Việc xác định BEP giúp doanh nghiệp biết được mức doanh thu tối thiểu cần đạt được để không bị lỗ.

Lợi ích của việc phân tích Break-even Point

  1. Xác định ngưỡng doanh thu cần thiết: Giúp doanh nghiệp biết được mức doanh thu tối thiểu cần đạt để bắt đầu có lợi nhuận.
  2. Đánh giá tính khả thi của dự án: Giúp doanh nghiệp đánh giá xem dự án có khả thi hay không dựa trên khả năng đạt được mức doanh thu hòa vốn.
  3. Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh: Cung cấp thông tin để doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, giá bán hoặc cơ cấu chi phí.

Công thức tính Break-even Point

BEP có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

Picture1

Trong đó:

Tổng chi phí cố định: Các chi phí không thay đổi theo mức sản lượng, như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên quản lý.
Giá bán mỗi đơn vị: Giá mà doanh nghiệp bán mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chi phí biến đổi mỗi đơn vị: Chi phí thay đổi theo mức sản lượng, như nguyên liệu, lao động trực tiếp.

Ví dụ thực tế về phân tích Break-even Point

Giả sử một doanh nghiệp sản xuất và bán một sản phẩm với các thông tin sau:

Tổng chi phí cố định: 100 triệu đồng.
Giá bán mỗi đơn vị: 50.000 đồng.
Chi phí biến đổi mỗi đơn vị: 30.000 đồng.

Tính BEP theo công thức:

Picture2

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần bán ít nhất 5.000 đơn vị sản phẩm để đạt điểm hòa vốn.

Ứng dụng Break-even Point trong đánh giá tính khả thi của dự án

Đánh giá khả năng đạt được BEP:

Xem xét khả năng thực tế của doanh nghiệp trong việc đạt được mức sản lượng hoặc doanh thu cần thiết.
Đánh giá thị trường tiềm năng và khả năng tiêu thụ sản phẩm.
Phân tích tác động của các thay đổi về chi phí và giá bán:
Thử nghiệm các kịch bản khác nhau về chi phí cố định, chi phí biến đổi và giá bán để thấy tác động đến BEP.
Đánh giá tính linh hoạt và rủi ro tài chính của dự án.

Quyết định chiến lược kinh doanh:

Sử dụng BEP để điều chỉnh chiến lược giá, giảm chi phí hoặc tăng cường hoạt động tiếp thị để tăng doanh thu.
Xác định mức độ ưu tiên của các dự án dựa trên khả năng đạt được BEP.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Break-even Point

Chi phí cố định và biến đổi:

Mức độ chi phí cố định cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến BEP.
Chi phí biến đổi mỗi đơn vị càng thấp, BEP càng thấp.

Giá bán sản phẩm:

Giá bán cao giúp giảm BEP, ngược lại giá bán thấp làm tăng BEP.
Sản lượng sản xuất và bán ra:
Khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng lớn đến khả năng đạt được BEP.

9

Kết luận

Phân tích Break-even Point giúp doanh nghiệp đánh giá tính khả thi của dự án. Việc hiểu và áp dụng BEP giúp doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro tài chính. Hãy theo dõi UniTrain để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về tài chính và quản lý.

Xem thêm:

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Khóa học Mô hình tài chính – Financial Modeling

Quản lý tài chính với quy tắc 50/20/30