Python Cheat Sheet bao gồm mô tả ngắn gọn về từng khái niệm chính, giải thích ngắn gọn về cách thức, lý do sử dụng các đoạn cod và cú pháp có liên quan.
Bộ tài liệu bao gồm các gợi ý về các khía cạnh khác nhau của lập trình, các liên kết hữu ích đến các tài nguyên khác và đề xuất về cách đào sâu quá trình học Python và làm cho tài liệu phù hợp với mục tiêu của riêng bạn.
Nội dung:
▪ Python Basics: Getting Started
▪ Main Python Data Types
▪ How to Create a String in Python
▪ Math Operators
▪ How to Store Strings in Variables
▪ Built-in Functions in Python
▪ How to Define a Function