Báo cáo này nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của công nghệ đối với nơi làm việc, cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục để họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn về cách chuẩn bị cho người lao động trong tương lai.

Xem thêm

Download tài liệu World’s Most Attractive Employers Report 2020

Download tài liệu The digital age of finance