Đọc báo cáo để tìm hiểu thêm về:

  • – Tác động của COVID-19 lên nền kinh tế
  • – Phản ứng của người tiêu dùng trước tác động của đại dịch
  • – Dự báo và kiến nghị cho doanh nghiệp

Download báo cáo

Xem thêm