Accounting control best practices giải quyết một trong những mối quan tâm chính của kế toán ngày nay – làm thế nào để phát triển hệ thống kế toán và kiểm soát các hoạt động một cách toàn diện.

Tài liệu này nhằm mục đích trở thành cẩm nang tham khảo cho các kế toán viên và nhà phân tích hệ thống cũng như các kiểm toán viên, các nhà quản lý.

Nội dung tài liệu gồm:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Kiểm soát các khoản phải trả

Chương 3: Kiểm soát Nhập đơn hàng, tín dụng và thông lệ tốt nhất về lô hàng

Chương 4: Kiểm soát để quản lý hàng tồn kho

Chương 5: Các biện pháp kiểm soát đối với các phương pháp về thanh toán

Chương 6: Kiểm soát xử lý tiền mặt

Chương 7: Các biện pháp kiểm soát đối với các phương pháp về bảng lương

Chương 8: Các biện pháp kiểm soát đối với tài sản cố định

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: M.Bragg

Xem thêm

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

[Free download] Accounting for change: The power of connected accounting