Treasury management là tài liệu hướng dẫn dành cho những thủ quỹ biết về tất cả các khía cạnh của bộ phận ngân quỹ, các chương trình được nhóm thành các hạng mục chung về quản lý tiền mặt, tài chính, quản lý rủi ro và hệ thống ngân quỹ.
Treasury management gồm 4 chương
Phần 1, đề cập đến các phương pháp khác nhau mà một công ty sử dụng để chuyển tiền mặt trên giấy hay trên các phương tiện điện tử, sau đó chỉ ra cách tạo dự báo tiền mặt và theo dõi độ chính xác.
Phần 2, đề cập đến những gì thủ quỹ làm để tăng nợ và vốn chủ sỡ hữu, cũng như cách đầu tư tiền.
Phần 3, đề cập đến một khía cạnh quan trọng trong trách nhiệm của thủ quỹ đó là quản lý rủi ro.
Phần cuối cùng, mô tả công nghệ thúc đẩy kho bạc giao dịch

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Steven M.Bragg
Xem thêm