Hàm LIKE trong SQL không chỉ là công cụ hỗ trợ tìm kiếm các giá trị chính xác mà còn cho phép bạn tìm kiếm các mẫu hoặc chuỗi ký tự phù hợp với tiêu chí nhất định. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn cách sử dụng hàm LIKE trong SQL và cách áp dụng hiệu quả.

Hàm LIKE trong SQL là gì? 

Hàm LIKE cho phép bạn tìm kiếm các giá trị dựa trên một mẫu cụ thể. Mẫu này có thể bao gồm các ký tự đặc biệt như “%” (đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào) hoặc “_” (đại diện cho một ký tự duy nhất). Điều này cho phép bạn tìm kiếm các giá trị mà bạn không biết chính xác.

 

Cách sử dụng hàm LIKE trong SQL 

Cú pháp cơ bản của hàm LIKE trong SQL như sau: 

Hình 1

SELECT column_name(s) 

FROM table_name 

WHERE column_name LIKE pattern; 

Trong đó: 

column_name(s) là tên cột hoặc các cột mà bạn muốn tìm kiếm. 

table_name là tên của bảng bạn muốn tìm kiếm. 

pattern là mẫu bạn muốn tìm kiếm. Mẫu này có thể chứa các ký tự đặc biệt như % (đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào) hoặc _ (đại diện cho một ký tự duy nhất). 

Các Ký Tự Đặc Biệt 

%: Đại diện bất kỳ chuỗi ký tự nào. 

_: Đại diện một ký tự duy nhất. 

[]: Đại diện cho một tập hợp các ký tự, ví dụ [a-f] sẽ tìm kiếm các ký tự từ ‘a’ đến ‘f’. 

[^]: Phủ định, tìm kiếm các ký tự không nằm trong tập hợp đã chỉ định. 

Để sử dụng hàm LIKE trong SQL một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về các ký tự đặc biệt và cách chúng hoạt động. Ngoài ra, để tăng hiệu suất, tránh sử dụng “%” ở đầu mẫu vì nó có thể làm chậm việc tìm kiếm. 

Ví dụ về sử dụng hàm LIKE trong SQL

1. Tìm tất cả các tên bắt đầu bằng “A”: 
Hình 2

SELECT * FROM customers WHERE name LIKE ‘A%’; 

2. Tìm tất cả các tên kết thúc bằng “son”: 
Hình 3

SELECT * FROM customers WHERE name LIKE ‘%son’; 

3. Tìm tất cả các tên có chứa “an” ở đâu đó: Hình 4

SELECT * FROM customers WHERE name LIKE ‘%an%’; 

Xem thêm: 

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu 

Các hàm JOIN trong SQL 

Các câu lệnh SQL