Hàm FV trong Excel là một trong các hàm tài chính thông dụng nhất, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định.

Công dụng: sử dụng hàm FV trong EX với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc thanh toán một lần duy nhất.

UniTrain hàm FV

Cú pháp: FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

– Rate: Lãi suất theo kỳ hạn.

– Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim.

– Pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ; khoản này không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, pmt có chứa tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số pv.

– Pv (optional): Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai. Nếu bỏ qua đối số pv, thì nó được giả định là 0 (không) và bạn phải đưa vào đối số pmt.

– Type (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn. Nếu đối số kiểu bị bỏ qua, thì nó được giả định là 0.

Xem thêm

Hàm Disc trong Excel

Các hàm tài chính nâng cao trong Excel

Leave us a Reply