Năm 2019 sẽ có nhiều thay đổi về chính sách luật bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động cần nắm rõ. 

1. Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định từ ngày 1.7. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở dành cho người lao động sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Và khi đó, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng như sau:

  • Trợ cấp thai sản: Tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức 02 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

  • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng từ 417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày (tức 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 29, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

  • Trợ cấp mai táng: Tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

  • Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân; riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng  (tức từ 50% – 70% mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)…

2. Thay đổi tiền lương tối thiểu, tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

Theo Luật BHXH mới nhất sẽ có những thay đổi về tiền lương tối thiểu và lương tối đa để đóng BHXH.

– Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH 

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ mức tiền lương tháng để đóng BHXH bắt buộc sẽ không được thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng đối với các công việc làm việc đơn giản nhất trong điều kiện làm việc bình thường và cao hơn nhất 7% so với lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã trải qua học nghề và đào tạo nghề.

Tính từ năm 2019 thì lương tối thiểu vùng được điều chỉnh dựa theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Căn cứ theo đó thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng.

– Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH

Căn cứ theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Nghị Quyết 70/2018/QH14 quy định từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, từ thời điểm này, mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng như trước đó.

​3. Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 – 2021

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định này, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 – 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Và mức điều chỉnh lương hưu của lao động nữ được tính bằng mức lương hưu thời điểm bắt đầu người lao động hưởng lương hưu x với Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu. Như vậy, nếu người lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2019 thì tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23 % và tỷ lệ điều chỉnh thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.

Xem thêm

Bảo hiểm đã tới thời chuyển đổi vì công nghệ

Áp lực của doanh nghiệp bảo hiểm thời 4.0