Python Tricks không phải là một cuốn sách dạy bạn các bước lập trình cơ bản. Bạn sẽ khai thác tối đa cuốn sách này nếu bạn đã có một số kiến thức về Python và bạn muốn lên cấp độ tiếp theo. Cuốn sách sẽ hoạt động tốt nếu bạn đã viết mã Python được một thời gian và bạn đã sẵn sàng đi sâu hơn.

Nội dung cuốn sách gồm một số khái niệm sau:

– Patterns for Cleaner Python
– Effective Functions
– Classes & OOP
– Common Data Structures in Python
– Looping & Iteration
– Dictionary Tricks
– Pythonic Productivity Techniques
– Closing Thoughts
Nguồn: Dan Bader

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Tags