M nói chung là một ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Power Query. Mọi thao tác trên cửa sổ Power Query Editor đều tạo ra những dòng lệnh viết bằng ngôn ngữ M. Trong các thao tác Edit Query đặc biệt là thêm cột dữ liệu sẽ dùng những hàm M để xử lý, tính toán dữ liệu. Hôm nay, UniTrain sẽ giới thiệu đến bạn cách ứng dụng ngôn ngữ M trong việc làm tròn số.

1. Kiểu làm tròn (Rounding Mode)

2. Cú pháp

Number.Round(value as number, digits as number, roundingMode as number)

Digits là số chữ số thập phân cần có

roundingMode là các số từ 0 đến 4 hoặc ghi đầy đủ như bảng trên, nếu bỏ qua sẽ hiểu là 4

3. Thí dụ

Number.Round(-1.249, 2) = -1.25

Number.Round(-1.245, 2) = -1.24

Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.Up) = 1.25

Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.Down) = 1.24

Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.AwayFromZero) = 1.25

Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.TowardZero) = 1.24

Number.Round(1.245, 2, RoundingMode.ToEven) = 1.24

Number.Round(-1.245, 2, RoundingMode.ToEven) = -1.24

Xem thêm 

Khóa học Advanced Power Query

Tiết kiệm hàng giờ làm việc với Excel Power Query