Tính năng Refresh All trong Excel rất cần thiết giúp người dùng tự động cập nhật dữ liệu và đảm bảo các phân tích chính xác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tính năng này có thể không hoạt động (như hình dưới), làm gián đoạn công việc và khiến việc phân tích dữ liệu trở nên khó khăn hơn. Trong bài viết này, hãy cùng UniTrain tìm hiểu lý do tại sao tính năng Refresh All trong Excel không hoạt động và cách khắc phục.

Overview Image showing Excel Refresh all not working in a protected Sheet

Lý do 1: File Sheet đang được bảo vệ bằng mật khẩu

Giả sử, người dùng đã tạo một Pivot Table từ tập dữ liệu để phân tích. Sau đó, vì mục đích an toàn, người dùng đã bảo vệ Pivot Table bằng mật khẩu. Ở đây, người dùng sẽ chọn tất cả tiêu dề và Pivot Table (như hình dưới).

Creating a pivot table

Và bây giờ, người dùng cần phải thay đổi một số giá trị trong tập dữ liệu. Ví dụ, lương của một nhân viên đã giảm xuống còn 20,000 đô la.

Changing data in the source file

Người dùng chọn Data > Refresh All từ Queries & Connections. Sau đó, một thông báo hiển thị “Cannot edit PivotTable on Protected Sheet” (như hình dưới).

refresh all button from the data tab not working in Excel

Cách khắc phục: Tắt tính năng bảo vệ file sheet 

Nếu bạn muốn dữ liệu mới được cập nhật trong Pivot Table, bạn phải chọn Refresh All. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng bạn đã tắt tính năng bảo vệ Pivot Table.

Để thực hiện điều đó, hãy chọn Leaf Bar và nhấn chuột phải > chọn Unprotect Sheet từ Context Menu.

Unprotecting pivot table sheet

Sau đó, hãy nhập mật khẩu và chọn OK.

Inserting password

Và bây giờ, bạn có thể chọn lại Refresh All để cập nhật dữ liệu.

Apply the refresh all button again

Lý do 2: Tiêu đề của bảng dữ liệu bị thay đổi ảnh hưởng đến tính năng Refresh All

Nếu bất kỳ tiêu đề nào trong tập dữ liệu bị thay đổi, thì bạn cần phải chỉnh sửa trong các trường của Pivot Table trước khi làm mới dữ liệu. Ví dụ, trước đó tiêu đề được đặt là Salary, nhưng bây giờ được sửa thành Wages.

Changing the header in the source dataset

Nếu bạn chọn Refresh All, chắc chắn bạn sẽ thấy lỗi hiện ra (như hình dưới).

Click on the refresh all button

Cách khắc phục: Sửa trường dữ liệu trong Pivot Table

Bước 1: Chọn tiêu đề để hiển thị PivotTable Fields (như hình dưới).

Bước 2: Chọn tất cả trường dữ liệu.

Bước 3: Chọn Refresh All.

Lý do 3: Đặt phép tính dạng thủ công

Ở ví dụ này, người dùng đã tính Total Sales của từng sản phẩm bằng cách nhập công thức Unit Price*Unit Sold.

Insert a formula in the dataset

Bây giờ, bạn đã thay đổi dữ liệu trong Unit Sold nhưng lại không có thay đổi nào trong các giá trị Total Sales. 

changing source data

Cách khắc phục: Chỉnh sửa công thức dạng thủ công thành tự động 

Để đổi dạng công thức thủ công thành tự động, hãy chọn Formula > Calculation Options > Automatic. 

setting calculation options to automatic

Xem thêm

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

28 Công cụ Add Ins của Microsoft năm 2023

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI

Power Query & Power Pivot trong Excel: Những tính năng thực tế

 

 

Tags