Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến về một số vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi.

Tìm cách điều hòa khi kiểm toán – thanh tra chồng chéo

Các vấn đề nổi cộm nhất liên quan đến giải quyết sự chồng chéo giữa cơ quan Thanh tra và cơ quan Kiểm toán; thẩm quyền của Kiểm toán Nhà nước trong ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và xử lý vi phạm hành chính; vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng chống tham nhũng.

Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, đây là vấn đề trọng tâm đặt ra yêu cầu sửa Luật Kiểm toán Nhà nước đã được nêu rõ trong Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng thời dựa trên thực tế hiện nay là việc chồng chéo giữa thanh tra các cấp và Kiểm toán Nhà nước vẫn diễn ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, bên cạnh quy định về phối hợp giữa các cơ quan này thì Dự án Luật cũng cần có quy định để xử lý những trường hợp “không điều hòa” được. “Trong những trường hợp như vậy thì cần có quy định về một cơ quan có thẩm quyền điều phối và ở đây là Quốc hội và UBTVQH, như vậy sẽ tránh được sự chồng chéo. Tất nhiên, mong muốn nhất là các cơ quan phải phối hợp tốt để không dẫn đến những trường hợp như vậy”

Liên quan đến Luật Ban hành VBQPPL và Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất việc cần bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính cho Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, việc bổ sung các nội dung này vào Dự thảo Luật sẽ chưa thể bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện vì phải sửa các Luật có liên quan hoặc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn.

Phòng chống tham nhũng: Làm rõ chứ không mở rộng quyền

UBTVQH cho rằng, trách nhiệm phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán Nhà nước. Do đó, việc bổ sung quy định về phòng chống tham nhũng trong Dự thảo Luật là cần thiết để Kiểm toán Nhà nước trong vai trò hoạt động và chức năng của mình trong thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, nhiều nội dung ở các khoản, điều như trong Dự thảo Luật hiện tại thực chất là dẫn chiếu Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Kiểm toán Nhà nước hiện tại cũng đã quy định nhiều điều khoản để thực hiện các nội dung này, do đó nên rà soát loại bỏ.

Đồng thời, cần quy định vào Dự án Luật việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng ngay chính trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cụ thể hóa các nội dung Luật Phòng chống tham nhũng dẫn chiếu là thực hiện theo pháp luật về kiểm toán.

Trên cơ sở phiên họp vừa qua, UBTVQH đã giao cho Ủy ban Tài chính Ngân sách, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng hoàn thiện Dự án Luật theo đúng quy trình của Luật Ban hành VBQPPL.

<UniTrain sưu tầm và biên soạn>

Xem thêm 

Những chỉ số tài chính các giám đốc không thể không quan tâm

Kiểm toán 4.0 và những thay đổi lớn từ một cuộc cách mạng

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)