Các lệnh SQL có thể dùng để truy xuất dữ liệu từ bất cứ cơ sở dữ liệu nào. Để có hiệu năng tốt hơn, chúng ta cần những câu lệnh tối ưu, nhanh hơn, và hiệu quả hơn. Tài liệu này trình bày cách tối ưu hóa các lệnh truy vấn SQL nhằm giúp bạn cải thiện hiệu suất, đạt được kết quả tốt hơn.

Xem thêm 

Khoá học ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 

Tags