Quy định

Nội dung chính

Ngày hiệu lực

Nghị định 41/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

 

1/5/2018
Thông tư 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

 

1/5/2018
Thông tư 04/2018/TT-BNV Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

 

15/5/2018

 

  1. Tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán lên đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2018, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Trong đó, với lĩnh vực kế toán, về xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luạt kế toán. Phạt đến 30t triệu đồng vói hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán. Phạt đến 50 triệu đồng hành vi giả mạo báo cáo tài chính.

  1. Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 25/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018 hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC,. Theo đó, Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

– Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ đối với trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp).

– Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt định mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

– Tăng mức chi được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, … lên tối đa 03 triệu đồng/tháng/người; nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau:

  • Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
  • Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).
  1. Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan Nhà nước

Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

– Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);
– Cơ quan nhà nước (CQNN);
– Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL);
– Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
– Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.

Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

– Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập;
– Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

_______

Xem thêm

Leave us a Reply