Hôm nay, UniTrain rất vui được chia sẻ với bạn một cải tiến đối với Excel dành cho Windows cho phép bạn tạo các hàm DAX mới. Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về các hàm DAX mới trong Excel Data Models và Power Pivot nhé.

Các chức năng DAX

Mô hình Dữ liệu của Excel và Power Pivot là những công cụ giúp bạn phân tích dữ liệu trên nhiều bảng và hỗ trợ một ngôn ngữ biểu hiện mạnh mẽ được gọi là DAX. Sử dụng sức mạnh của Data Modeling, bạn có thể nhanh chóng liên kết nhiều tập dữ liệu để tạo PivotTable và Pivot Charts.

Giờ đây, có thể sử dụng các hàm DAX mới khi tạo các biện pháp trong Power Pivot. Điều này cung cấp cho người dùng khả năng phân tích, trực quan hóa và báo cáo về dữ liệu.

Cách kích hoạt

  1. Mở Excel;
  2. Chọn Power Pivot > Measures > New Measure.
  3. Nhập một hàm DAX mới.

Dax 1

  1. Tạo PivotTable bằng cách chọn Insert > PivotTable > From Data Model.
  2. Kéo biểu thức DAX vào PivotTable Σ Values trong danh sách PivotTable Fields.

Dưới đây là danh sách tất cả các chức năng DAX mới được hỗ trợ:

ACCRINT
ACCRINTM
ALLCROSSFILTERED
AMORLINC
BITAND
BITLSHIFT
BITOR
BITRSHIFT
BITXOR
COALESCE
COLUMNSTATISTICS
COMBINEVALUES
CONTAINSSTRING
CONTAINSSTRINGEXACT
CONVERT
COUPDAYBS
COUPDAYS
COUPDAYSNC
COUPNCD
COUPNUM
COUPPCD
CUMIPMT
CUMPRINC
DB
DDB
DISC
DISTINCTCOUNTNOBLANK
DOLLARDE
DOLLARFR
DURATION
EFFECT
ERROR
FIRSTNONBLANKVALUE
FV
GENERATESERIES
IF.EAGER
INTRATE
IPMT
ISAFTER
ISINSCOPE
ISPMT
LASTNONBLANKVALUE
MDURATION
NAMEOF
NOMINAL
NONVISUAL
NORM.DIST
NORM.INV
NORM.S.DIST
NORM.S.INV
NPER
ODDFPRICE
ODDFYIELD
ODDLPRICE
ODDLYIELD
PDURATION
PMT
PPMT
PRICE
PRICEDISC
PRICEMAT
PV
QUARTER
RATE
RECEIVED
REMOVEFILTERS
RRI
SELECTEDVALUE
SLN
SYD
T.DIST
T.DIST.2T
T.DIST.RT
T.INV
T.INV.2T
TBILLEQ
TBILLPRICE
TBILLYIELD
TREATAS
UNICHAR
USEROBJECTID
UTCNOW
UTCTODAY
VDB
YIELD
YIELDDISC
YIELDMAT

Yêu cầu

– Mô hình dữ liệu chỉ có thể được tạo trong Excel cho Windows.

– Phải cài đặt Power Pivot trước.

Xem thêm

Tags