Bạn đang tìm hiểu cách sử dụng hàm ISNUMBER và MATCH cùng lúc trong Excel? Bạn có thể sử dụng cả hai hàm này trong cùng một công thức và tìm các giá trị trùng hợp từ danh sách hoặc phạm vi ô. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng UniTrain tìm hiểu 2 cách dùng hàm ISNUMBER & MATCH trong Excel.

isnumber match function excel

Giả sử có một tập dữ liệu gồm NameMarks của sinh viên vượt qua kỳ thi. Bây giờ, người dùng có thể sử dụng ISNUMBERMATCH để kiểm tra sinh viên có Passed hay không Passed.

Dataset to use ISNUMBER and MATCH functions in Excel

1. Sử dụng hàm MATCH trong hàm ISNUMBER trong Excel

Người dùng sẽ sử dụng hàm MATCH trong hàm ISNUMBER trong Excel để nối các tên từ danh sách với các điểm số và kiểm tra kết quả của sinh viên bằng cách:

Bước 1: Chọn ô F5 và chèn công thức dưới đây:

=ISNUMBER(MATCH(E5,$B$5:$B$12,0))

Bước 2: Nhấn Enter và kéo xuống để AutoFill cho các ô còn lại.

Using Excel MATCH Function Within ISNUMBER Function

Sau đó, kết quả hiển thị (như hình dưới):

Results found after using MATCH Function Within ISNUMBER Function

2. Dùng hàm IF với hàm MATCH và ISNUMBER trong Excel

Người dùng có thể sử dụng hàm IF với các hàm MATCHISNUMBER để trả về giá trị mà bạn muốn có. Nếu giá trị trả về của ISNUMBERTrue, còn nếu là một giá trị khác thì sẽ là FALSE.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn ô C6 và nhập công thức dưới đây:

=IF(ISNUMBER(MATCH(E5,$B$5:$B$12,0)),"Passed","Failed")
Bước 2: Nhấn Enter và kéo xuống để AutoFill cho các ô còn lại.
Applying IF function
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Final Output
Xem thêm

Tags