Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, tính toán và tạo các công thức phức tạp. Trong công việc thực tế, bạn có thể cần kết hợp hai hoặc nhiều công thức để thực hiện các phép tính nâng cao để giải quyết các vấn đề phức tạp (như hình dưới). Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp hai công thức trong Excel.

How to Combine Two Formulas in Excel

Cách kết hợp hai công thức trong Excel

Người dùng sẽ kết hợp hai công thức trong Excel bằng ký hiệu “&“, các hàm CONCATENATE, SUMIFS, IFAND.

Sử dụng ký hiệu “&” để kết hợp hai công thức

Để kết hợp hai công thức khác nhau trong 1 ô, hãy chèn công thức sau vào ô D18.

="Average: "&AVERAGE(E5:E14)&", Total: "&SUM(E5:E14)

2-Using Ampersand Symbol to Combine Two Different Formulas

Sử dụng hàm CONCATENATE 

Người dùng cũng có thể dùng hàm CONCATENATE để kết hợp hai công thức vào 1 ô bằng cách nhập công thức dưới đây vào ô D18.

=CONCATENATE("Average: ", AVERAGE(E5:E14), ", Total: ", SUM(E5:E14))

3-Use the CONCATENATE function to combine the AVERAGE and SUM functions

Sử dụng hàm SUMIFS

Giả sử, người dùng sẽ tổng hợp doanh số bán hàng lớn hơn 85.000 USD bằng cách sử dụng hàm SUMIFS và tính doanh số trung bình bẳng cách nhập công thức vào ô D18.

=D16+SUMIFS(E5:E14,E5:E14,">85000")

4-Applying SUMIFS function to calculate conditional sales

Kết hợp hàm IF và AND 

Người dùng sẽ lồng hàm AND vào bên trong hàm IF để kiểm tra trạng thái bán hàng của người bán hàng bằng cách nhập công thức dưới đây vào ô F5.

=IF(AND(E5>D5),"Accomplished","Not Accomplished")

5-Combining IF and AND functions to check the sales status

Nguồn: Exceldemy

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags