Stacked Waterfall trong Excel là một loại biểu đồ thể hiện các giá trị thay đổi trong các danh mục khác nhau. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách tạo biểu đồ Stacked Waterfall trong Excel qua 3 bước vô cùng đơn giản.

Giả sử có tập dữ liệu như hình dưới:

Cash flow dataset of a store

Người dùng đã tạo ra biểu đồ Stacked Waterfall như hình dưới:

Waterfall chart of the departmental store.

Hãy cùng xem qua ví dụ dưới đây. Người dùng có tập dữ liệu cash flow của công ty ABC bán thiết bị di động và PC từ tháng 1 đến tháng 6. Trong tập dữ liệu, Rise có nghĩa là lợi nhuận hoặc dòng tiền dương và Fall có nghĩa là dòng tiền lỗ hoặc âm trong công ty.

Cashflow chart of ABC company

Bây giờ, người dùng sẽ sử dụng tập dữ liệu này để tạo biểu đồ Stack Waterfall qua 3 bước dưới đây:

Bước 1: Chỉnh sửa tập dữ liệu

Stack Waterfall sẽ có nhiều cơ sở khác nhau cho từng cột hoặc danh mục. Người dùng phải chỉ định giá trị cơ sở cho từng danh mục để đặt giá trị của tất cả các danh mục trong biểu đồ thác nước ở vị trí tương ứng. Vì vậy, hãy chèn một cột để lưu trữ giá trị cơ sở.

Giá trị cơ bản ban đầu sẽ bắt đầu từ 10000.

Inserting base column

Trước khi tính giá trị cơ bản, bạn cần biết về luồng bán hàng. Luồng bán hàng cho biết tổng lãi hoặc lỗ của công ty trong tháng cụ thể đó. Công thức của luồng bán hàng là:

=E6+G6-D6-F6

Nhập công thức vào ô E6 trước rồi kéo Fill Handle xuống ô H11.

Calculating Sales Flow

Sau đó, nhập công thức cho cột Base:

=C5+H5
Calculating base value

Bước 2: Chèn biểu đồ Stacked Waterfall

Chèn biểu đồ Stacked Waterfall bằng cách:
2.1. Chọn phạm vi dữ liệu (trừ cột sales flow).
2.2. Chọn Insert > chọn biểu đồ Stacked Waterfall. 
Inserting 2D stack column chart
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
The stacked waterfall chart with multiple series

Bước 3: Định dạng biểu đồ Stacked Waterfall

3.1. Nhấp đúp vào biểu đồ
Selecting the base stack
Sau đó, cửa sổ Format Data Series sẽ mở ra ở bên phải worksheet như hình ảnh bên dưới. Từ cửa sổ này, hãy chọn tùy chọn Fill Series và chọn No fillNo line tương ứng trong các tùy chọn FillBorder.
Changing the Border and Fill Color of the Base Stacks
Và kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:
Formatted Stacked Waterfall Chart
Xem thêm 

Tags