Đôi khi, trong các cuộc họp của công ty, mỗi người sẽ được phân chia từ 1-2 phút để trình bày ý kiến và quan điểm của mình về 1 vấn đề. Lúc này, người giữ nhiệm vụ ghi lại biên bản cuộc hợp, thường sẽ dùng chiếc điện thoại của mình để bấm giờ cho từng nhân viên.

Tuy nhiên, làm như vậy thì hơi bất tiện, vì chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc. Trong bài viết này, UniTrain sẽ chia sẻ cho bạn cách tạo đồng hồ bấm giờ ngay trên Excel, vô cùng dễ hiểu và dễ làm!

Cách tạo đồng hồ bấm giờ trong Excel (Cơ bản)

Cách tạo đồng hồ bấm giờ vô cùng thú vị trong Excel

Hình ảnh trên là kết quả cuối cùng khi bạn hoàn thành tất cả các bước UniTrain sẽ nêu phía dưới.

Để tạo đồng hồ bấm giờ trong Excel, bạn cần biết về phương pháp Application.OnTime trong VBA.

Phương pháp Application.OnTime trong VBA là gì?

Phương thức Application.OnTime là phương thức giúp bạn có thể chạy một mã được chỉ định trong tương lai. Ví dụ: Bạn sử dụng nó để hiển thị thông báo nhắc bạn đứng dậy và duỗi chân sau 1 giờ hoặc uống thuốc sau 3 giờ.

Cú pháp

Application.OnTime (EarliestTime, Procedure, LatestTime, Schedule)

– EarliestTime: Khoảng thời gian bạn muốn đặt

– Procedure: Tên của thủ tục sẽ được chạy

– LatestTime (Tùy chọn): Trong trường hợp mã khác đang chạy và mã được chỉ định của bạn không thể chạy vào thời gian đã chỉ định, bạn chỉ có thể chỉ định Thời gian mới nhất mà mã sẽ đợi để chạy. Ví dụ: EarliestTime + 45 (có nghĩa là nó sẽ đợi 45 giây để hoàn tất quy trình chạy trước đó). Nếu ngay cả sau 45 giây, thu tục mà nó không thể chạy, nó sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn không quy định điều này, Excel sẽ đợi cho đến khi mã được chạy.

– Schedule (Tùy chọn): Nếu được đặt thành Đúng, nó sẽ lên lịch cho thủ tục thời gian mới. Nếu Sai, thì nó sẽ hủy quy trình đã thiết lập trước đó. Theo mặc định, đây là True.

Mã tạo đồng hồ bấm giờ đơn giản trong Excel

Dim NextTick As Date, t As Date 
Sub StartStopWatch () 
t = Time 
Call StartTimer 
End Sub Sub 

Sub StartTimer () 
NextTick = Time + TimeValue ("00:00:01") 
Range ("A1"). Value = Format (NextTick - t - TimeValue ("00:00:01"), "hh: mm: ss") 
Application.OnTime NextTick, "StartTimer" 
End Sub 

Sub Sub StopTimer () 
On Error Resume Next 
Application.OnTime EarnestTime: = NextTick, Thủ tục: = "StartTimer", Schedule: = False 
End Sub

Mã này có 3 phần:

– Phần đầu tiên khởi tạo thời gian hiện tại cho biến t. Sau đó, nó gọi một thủ tục khác StartTimer.

– Thủ tục StartTimer sử dụng một biến NextTick được tăng thêm 1 sau mỗi giây trôi qua. Trong Sheet Excel, ô A1 có bộ đếm thời gian chạy như đã được chỉ định từ NextTick – t – TimeValue (“00:00:01”), “hh:mm:ss”) là giá trị trong ô đó. Sau đó, nó chạy lại mã StartTimer sau mỗi giây.

StopTimer hủy thủ tục Application.Ontime bằng cách làm cho giá trị lịch trình Sai. Điều này dừng bộ đếm thời gian.

Và cuối cùng, đây là những gì sẽ hiển thị trên Sheet Excel của bạn với đoạn mã trên.

Cách tạo đồng hồ bấm giờ vô cùng thú vị trong Excel

Xem thêm

[Download miễn phí] VBA vỡ lòng – Các lệnh và cú pháp VBA Excel phổ biến

Cách thêm, xóa, chặn nhận xét trong Excel VBA

Khóa học: Ứng dụng VBA trong Excel