Excel là một trong những công cụ để trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Sparklines – một loại biểu đồ nhỏ trong Excel, có thể được dùng để biểu thị xu hướng dựa trên dữ liệu. Bạn biết cách tạo Sparklines trong Excel chưa? Hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách tạo Sparklines cho nhiều phạm vi dữ liệu trong Excel qua 4 bước đơn giản dưới đây.

Bước 1: Tạo tập dữ liệu 

Tạo một tập dữ liệu để tạo Sparklines bằng cách hãy nhập tên sản phẩm vào cột B và dữ liệu bán hàng trong 6 tháng đầu tiên bắt đầu từ cột C đến cột H (như hình dưới).

Dataset for creating sparklines having non-contiguous ranges of data

Bước 2: Chèn Sparklines

Chèn Sparklines vào tập dữ liệu bằng cách:

2.1. Chọn một ô mà bạn muốn tạo Sparklines. Trong trường hợp này, người dùng đang chọn ô I6.

2.2. Chọn tab Insert > chọn tùy chọn Line dưới Sparklines.

Selecting Line option under Sparklines menu from Insert tab

2.3. Cửa sổ Create Sparklines hiển thị, chọn phạm vi dữ liệu C6:H6. Trong mục Location Range hiển thị $I$6. 

Putting Data and Location Range in Create Sparklines window

Sau đó, một biểu đồ đường nhỏ biểu thị dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 6 trong ô I6 (như hình dưới).

Showing a Line sparkline of sales data for the product Desktop

2.4. Sử dụng Fill Handle để thao tác tương tự cho các ô còn lại.

Using Fill Handle tool to get Line sparklines for all the products

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Showing Line sparklines for all the products

Bạn thao tác tương tự cho cột J bằng cách chọn Insert > Sparklines > Column. Sau đó, kết quả hiển thị (như hình dưới):

Showing Column sparklines for all the products

Bước 3: Sử dụng tùy chọn ô ẩn và ô trống cho nhiều ô không liền kề

Sparklines được tạo đều lấy các giá trị từ phạm vi dữ liệu, bất kể một ô có giá trị hay không. Do đó, người dùng muốn ẩn các ô trống để tạo Sparklines dựa trên các ô có dữ liệu bằng cách:

3.1. Chọn bất kỳ ô nào có biểu đồ thu nhỏ. Người dùng chọn ô I6 và một tab mới sẽ mở ra có tiêu đề Sparkline.

3.2. Chọn Edit Data > Hidden & Empty Cells. 

Selecting Hidden & Empty Cells option under Edit Data menu from Sparkline tab

3.3. Cửa sổ Hidden and Empty Cells Settings hiển thị, bạn sẽ thấy có 3 tùy chọn:
Gaps nghĩa là các ô trống sẽ được hiển thị dưới dạng các khoảng trống trong biểu đồ đường gấp khúc.

Zero là các ô trống sẽ được coi là giá trị 0.

Connect data points with line là kết nối các điểm dữ liệu với một dòng duy nhất.

Trong trường hợp này, người dùng chọn Gaps > OK.

Choosing Gaps as an option for showing empty cells as gaps in sparklines

Bước 4: Hiển thị Excel Sparkline cho nhiều phạm vi dữ liệu không liền kề

Bạn sẽ tìm thấy 3 biểu đồ khác nhau khi chọn 3 tùy chọn khác nhau từ cửa sổ Hidden and Empty Cells Settings.

Khi bạn muốn hiển thị một khoảng trống (Gap) trong biểu đồ thu nhỏ, bạn sẽ nhận được một biểu đồ như trong ô I6. Ngược lại, khi bạn muốn hiển thị số 0 (Zero), bạn sẽ thấy biểu tượng thu nhỏ như ô I7.

Nếu chọn Connect data points with line, bạn sẽ nhận được một biểu đồ thu nhỏ như ô I8 (như hình dưới).

Showing different types of line sparklines

Xem thêm

Khóa học Advanced Power Query

Cách xóa hàng bị lỗi bằng Power Query

Cách kết hợp hai bảng bằng Power Query trong Excel

Sử dụng Power Query để xử lý các bảng có tiêu đề thay đổi