Điểm tin sau cung cấp một số điểm quan trọng sau:
  • – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC
  • – IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ
  • – Hướng dẫn phân bổ giá giao dịch dựa trên giá bán độc lập theo IFRS 15
  • – Hướng dẫn phân bổ giá giao dịch dựa trên giá bán độc lập theo IFRS 15
  • – Điểm khác biệt so với IAS 18 và Thông tư 200/2014/TTBTC (TT 200)

Xem toàn bộ điểm tin tại: