Đây là tài liệu do UniTrain sưu tầm nhằm giúp các bạn học viên có thêm tài liệu tra cứu và để việc bắt đầu với Excel và VBA – Macro dễ dàng hơn. UniTrain hy vọng rằng bộ tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ cho bạn khi nghiên cứu Excel và VBA để ứng dụng trong công việc thực tế.