IFRS in your pocket là hướng dẫn phổ biến về các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Ngoài các bản tóm tắt hữu ích về tất cả các Chuẩn mực hiện hành (bộ IFRS và IAS) và Diễn giải (bộ IFRIC và SIC), tài liệu còn bao gồm thông tin về Tổ chức IFRS, việc sử dụng IFRS trên toàn thế giới, các tuyên bố gần đây, các dự án chương trình hoạt động của Kế toán Quốc tế Hội đồng Tiêu chuẩn (IASB) và Ủy ban Giải thích IFRS (thường được gọi là IFRIC),…

Xem thêm

Tags