Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thế giới công việc: Bạn – lực lượng lao động tương lai đã sẵn sàng chưa?

Báo cáo này sẽ nêu bật các kỹ năng trong tương lai mà tổ chức của bạn sẽ cần vào năm 2020 và cách bạn có thể chuẩn bị cho thập kỷ mới này.

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam Employment Outlook 2020

Download tài liệu Salary Guide 2020

Cải thiện năng suất làm việc của bạn dựa trên con số Enneagram