Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi ACCA F5/PM vào tháng 3 tới? Đây là tài liệu dành cho bạn: Báo cáo của giám khảo ACCA về kỳ thi ACCA F5/PM tháng 9 và tháng 12
Tài liệu bao gồm
  • – Những lỗi thí sinh thường gặp
  • – Quy trình chấm điểm
  • – Cách tránh các lỗi thường gặp
  • – Lời khuyên cho các thí sinh kỳ T3

Xem thêm 

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)