Báo cáo này phân tích các lĩnh vực mà kiểm toán cần phát triển, những thách thức và yếu tố chính ảnh hưởng đến sự chuyển đổi này. Báo cáo cũng thảo luận về tầm nhìn về tương lai của kiểm toán khác nhau như thế nào tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm của họ.

Download báo cáo chi tiết tại: 

Xem thêm

Kiểm toán 4.0 và những thay đổi lớn từ một cuộc cách mạng

Chất lượng ngành kiểm toán: đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận?

Phân tích dữ liệu đang thay đổi ngành kiểm toán như thế nào?