Báo cáo này cung cấp cho các kiểm toán viên nội bộ trong các tổ chức khác nhau một khung cơ bản để đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ blockchain và cho họ một lộ trình phát triển các kế hoạch kiểm toán nhằm giải quyết các vấn đề về blockchain mà họ gặp phải.

Mục tiêu trước mắt là giúp người đọc hiểu được các rủi ro, thách thức cụ thể và giúp họ bắt đầu chuẩn bị cho việc áp dụng blockchain để có thể phát triển và kiểm soát thích hợp. Cuối cùng, việc phát triển kiến thức như vậy cũng có thể tạo ra các cơ hội bổ sung giá trị cho hoạt động trong các tổ chức của các kiểm toán viên nội bộ.

Download tài liệu tại: 

Xem thêm

Công nghệ blockchain với ngành Kế toán – Kiểm toán

Blockchain: Tương lai của ngành ngân hàng

Hóa đơn điện tử tiên phong công nghệ Blockchain