Tài liệu này của Brand Finance gồm 3 bảng xếp hạng:

  • – Top 10 công ty tài chính có giá trị thương hiệu mạnh nhất
  • – Top 50 công ty tài chính có giá trị thương hiệu giá trị nhất
  • – Top 50 công ty tài chính có giá trị thương hiệu chuyên nghiệp nhất

Download tài liệu:

Xem thêm 

Download tài liệu Sustainable Financing and Investing Survey 2019 theo HSBC