Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, đồng thời đang chuẩn bị cho việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), trong quá trình đó việc xây dựng Chuẩn mực kế toán Việt Nam về nông nghiệp là rất cần thiết.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam về nông nghiệp cần dựa trên các khái niệm và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) để nâng cao tính minh bạch và tính có thể so sánh được của thông tin kế toán, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Đọc toàn bộ báo cáo của RSM: 

Xem thêm

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam đến 2025

Download Tài liệu Tổng hợp sự khác biệt giữa VAS và IFRS

Download Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS