Hướng dẫn trình bày tóm tắt về các công cụ phân tích điện tử cũng như các ví dụ từ lĩnh vực bảo mật dữ liệu. Hướng dẫn cũng cung cấp các ma trận lập kế hoạch dự án dữ liệu nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy phân tích dựa trên dữ liệu. Một phần của hướng dẫn giải thích những thuật ngữ về thuật ngữ cơ bản liên quan đến các công nghệ mới.

Tải tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu The digital age of finance

Ba đặc điểm chính của các doanh nghiệp cạnh tranh bằng hoạt động phân tích dữ liệu

Yêu cầu cho thời đại mới: Kế toán viên am hiểu công nghệ